Hạnh Các Thánh

Tháng 9

* Ngày 30 – Thánh Giêrô-rô-ni-mô,linh mục,tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 29 – Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Mi-ca-e, Ga-bri-en, Ra-pha-en
* Ngày 28 – Thánh Vin-xet-lao, tử đạo
* Ngày 27 – Thánh Vinh-sơn Phaolô,linh mục
* Ngày 26 – Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo
* Ngày 21 – Thánh Mathêu, Tác Gỉa Sách Tin Mừng
* Ngày 20 – Thánh Andrew Kim Taegon, PhaoLô Chong Hansang và Các Bạn Tử Ðạo
* Ngày 19 – Thánh Gia-nu-a-riô,giám mục, tử đạo
* Ngày 17 – Thánh Roberto Bellaminô
* Ngày 16 – Thánh Co-nê-li-ô,giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô, tử đạo
* Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ sầu Bi
* Ngày 14 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá
* Ngày 13 – Thánh Gioan Kim Khẩu,giám mục,tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 8 – Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria
* Ngày 3 – Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.