Hạnh Các Thánh

Tháng 2

* Ngày 23 – Thánh Pô-ly-ca-pô
* Ngày 22 – Lập Tông Toà Thánh Phêrô
* Ngày 21 – Thánh Phêrô Đamianô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
* Ngày 17 – Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
* Ngày 14 – Thánh Cy-ril-lô và Thánh Mê-thô-đi-ô
* Ngày 11 – Ðức Mẹ Lộ Ðức
* Ngày 10 – Thánh Scolastica
* Ngày 8 – Thánh Hiêronimô Emilianô
* Ngày 6 – Thánh Phaolô, linh mục và các bạn tử đạo
* Ngày 5 – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo
* Ngày 3 – Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và Thánh Ansgariô, giám mục
* Ngày 2 – Dâng Chúa Trong Ðền Thánh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.