Hạnh Các Thánh

Tháng 7

* Ngày 31 – Thánh Ignatiô Lôyôla
* Ngày 30 – Thánh Phêrô Kim Ngôn
* Ngày 29 – Thánh Nữ Mácta
* Ngày 26 – Thánh Gioa Kim Và Anna
* Ngày 25 – Thánh Giacôbê Tông Ðồ
* Ngày 23 – Thánh Brigitta
* Ngày 22 – Thánh Nữ Maria Nađalêna
* Ngày 21 – Thánh Laurenso Brindisi
* Ngày 18 – Thánh Ca-mi-lô Len-Li
* Ngày 16 – Ðức Bà Núi Carmêlô
* Ngày 15 – Thánh Bô-na-ven-tu-ra
* Ngày 11 – Thánh Biển Ðức
* Ngày 6 – Thánh Maria Goretti
* Ngày 5 – Thánh Antôn Maria Zacaria
* Ngày 4 – Thánh Êlisabeth Lusitania
* Ngày 3 – Thánh Tôma, Tông Ðồ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.