Hạnh Các Thánh

Tháng 4

* Ngày 30 – Thánh Piô V
* Ngày 29 – Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na
* Ngày 28 – Thánh Phêrô Maria Chanel
* Ngày 25 – Thánh Mác-cô
* Ngày 24 – Thánh Fiđêlê đệ Sigmaringa
* Ngày 23 – Thánh Gio-gi-ô
* Ngày 21 – Thánh Anselmô
* Ngày 13 – Thánh Matinô I
* Ngày 11 – Thánh Stanislao
* Ngày 7 – Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta Ðệ La-san
* Ngày 5 – Thánh Vinh-sơn Ferriê
* Ngày 4 – Thánh Isođôrô
* Ngày 2 – Thánh Phanxicô đệ Phaolô

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.