Hạnh Các Thánh

Tháng 8

* Ngày 29 – Thánh Gioan Tẩy Gỉa Bị Trảm Quyết
* Ngày 28 – Thánh Âu-Tinh
* Ngày 27 – Thánh Nữ Monica
* Ngày 25 – Thánh Lu-y, Vua Nước Pháp
* Ngày 25 – Thánh Giuse Ca-la-xan, Linh Mục
* Ngày 24 – Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Ðồ
* Ngày 23 – Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh Nữ
* Ngày 22 – Ðức Maria Nữ Vương
* Ngày 21 – Thánh Piô X, Giáo Hoàng
* Ngày 20 – Thánh Bê-na-đô, Viện Phụ
* Ngày 19 – Thánh Gioan Eudê
* Ngày 18 – Thánh Gioanna Francisca de Chantal, nữ tu
* Ngày 16 – Thánh Tê-phanô nước Hung Gia Lợi
* Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
* Ngày 14 – Thánh Mắc-xi-mi-li-a Maria Kô-bê, linh mục tử đạo 
* Ngày 13 – Thánh Pon-xi-a-nô và Thánh Hip-pô-li-tô Tử Đạo
* Ngày 11 – Thánh Nữ Clara
* Ngày 10 – Thánh Lô-ren-xô, Phó tế, tử đạo
* Ngày 8 – Thánh Ða-minh, linh mục
* Ngày 4 – Thánh Gioan Vianney
* Ngày 1 – Thánh An-phong-sô, Ðấng sáng lập dòng CCT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.