Thư Chung Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Các thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam từ 1980

THƯ CHUNG 1980
THƯ CHUNG 1998
THƯ CHUNG 1999
THƯ CHUNG 2000
THƯ CHUNG 2001
THƯ CHUNG 2002
THƯ CHUNG 2003
THƯ CHUNG 2004
THƯ CHUNG 2007
THƯ CHUNG 2010
Thư Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam – Cong Bo Nam Thanh 2010
THƯ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – CHUẨN BỊ NĂM THÁNH 2010
THƯ CHUNG 2011
THƯ CHUNG 2013
THƯ CHUNG 2016
 

 

 

 

Comments are closed.