Thánh Lễ Tạ Ơn 48 Năm Linh Mục Của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo (27.03/1971-2019)

Comments are closed.