Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng – Ngày 16/12/2020

Lời Chúa: Lc 7,19-23

Môn đệ của ông Gio-an báo cho ông biết tất cả những việc ấy ; ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy : “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

 


Suy niệm

SỨ MẠNG ĐÍCH THỰC CỦA ĐẤNG MÊSSIA- GIÊSU

“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7,22)

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu trả lời câu hỏi cho hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả cử đến: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”. Qua đó, Chúa Giêsu xác định căn tính và sứ mạng Mêssia của đích thực Người cho Gioan tẩy giả với những việc làm cụ thể: rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật tâm hồn và thể xác con người.

Như thế, Sứ mạng Mêssia của Chúa Giêsu không phải như suy nghĩ của người Do Thái: một Đấng Mêssia mang tính chính trị để giải phóng dân khỏi ách nô lệ ngoại bang, nhưng sứ mạng của Người là Đấng Mêssia của lòng tin, nghĩa là Đấng giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của Satan và đưa dẫn con người đến hạnh phúc viên mãn. Sứ mạng Đấng Mêssia – Giêsu không phải là quy tụ mọi người đứng lên kháng chiến nhưng là quy tụ để rao giảng Tin Mừng và chữa lành thể xác tâm hồn, cũng như xua trừ ma quỷ trong đức tin và tình yêu (x.Lc 7,23). Hơn nữa, đỉnh cao của sứ mệnh Mêssia là cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Qua đó, Chúa Giêsu mang đến ơn giải thoát, ơn cứu độ cho con người như cảm nghiệm của tác giả thư Do thái “Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa” (Dt 2,9) và theo Thánh Phaolô thì được trở nên công chính “Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính”.(Rm 6,18). Đó chính là căn tính đích thực của Đấng Mêssia – Đấng đến để giải thoát, để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta tin và nhận Ngài là Đấng Mêssia – Đấng giải thoát chúng ta ra khỏi ách nô lệ và tội lỗi, đồng thời, mời gọi chúng ta hoán cải tâm hồn để đón nhận mầu nhiệm cứu độ. Cách cụ thể trong Mùa vọng này, chúng ta cần quyết tâm thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của đam mê và những quyến luyến của thế gian, để sống cho Chúa và tha nhân như lời khuyên của Thánh Phaolô: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa”(Gl 5,1). Từ cảm nghiệm tình yêu Chúa, chúng ta được mời gọi thi hành sứ mạng cứu độ đến cho mọi người chung quanh. Bởi, qua bí tích rửa tội, chúng ta được tham dự vào ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi rao giảng Tin Mừng cho mọi người qua chính cuộc sống bác ái huynh đệ với tha nhân, như lời của mẹ Thánh Têrêsa Canculta đã từng nói: “ngôn ngữ của đức tin Kitô Giáo là bác ái”, để mọi người tin nhận Chúa Giêsu Kitô- Đấng cứu độ duy nhất cho con người, nhờ đó, danh Chúa được tỏa rạng khắp nơi.

Trong mùa vọng này, xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu cứu rỗi của Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể và xin cho chúng ta biết giục lòng ăn năn sám hối để đón Chúa đến trong máng cỏ tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân đức tin của Chúa, làm lan tỏa ơn cứu độ đến cho mọi người chung quanh. Amen


Comments are closed.