Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 9, 37-42. 44. 46-47

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn”.


Suy niệm

“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Thánh ý Thiên Chúa được cụ thể hoá nơi những giới luật, cho nên “sống theo lề luật chính là sống theo ý Chúa” (Thánh Grêgôriô). Điều cốt lõi của những giới luật này qui hướng về việc mến Chúa yêu người. Tin Mừng hôm nay nêu lên ba áp dụng cụ thể của luật yêu thương : – Đừng ngăn cản bất cứ một việc thiện nào; – Hãy làm việc thiện, quảng đại góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng, – Đừng nên cớ vấp phạm cho bất cứ ai.

Đức ái mời gọi chúng ta bước ra khỏi vỏ ốc của lòng đố kỵ, tính cục bộ, để cư xử cách khoan dung với những người khác. Liệu chúng ta có đang sống mến Chúa yêu người như Chúa dạy? Chúng ta có can đảm chọn bước vào lối hẹp, dám chấp nhận những thua thiệt đời này vì danh Chúa và vì hạnh phúc Nước Trời ?

Lạy Chúa, “giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt” (Tv 18,9). Xin cho từng người trong gia đình chúng con biết thực thi giới răn Chúa, dám sống quảng đại và bao dung, để đời sống chúng con trở nên tấm bánh sẻ chia niềm vui và sức sống cho mọi người. Amen.


Comments are closed.