[Cập Nhật] Tin Ảnh : Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu tại Các Giáo Hạt năm 2017

Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm nay được tổ chức tại các giáo hạt. Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt tại các giáo hạt.

Hạt An Bình

***

Ngày Ơn Gọi Thiên Triệu 2017 - Hạt An Bình

Hạt Biên Hòa

***

Ngày Ơn Gọi Thiên Triệu 2017 - Hạt Biên Hòa

Hạt Gia Kiệm

***

Ngày Ơn Gọi Thiên Triệu 2017 - Hạt Gia Kiệm

Hạt Hố Nai

***

Ngày Ơn Gọi Thiên Triệu 2017 - Hạt Hố Nai

Hạt Hòa Thanh

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Hòa Thanh

Hạt Long Thành

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Long Thành

Hạt Phú Thịnh

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Phú Thịnh

Hạt Phương Lâm

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Phương Lâm

Hạt Phước Lý

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Phước Lý

Hạt Tân Mai

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Tân Mai

Hạt Túc Trưng

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Túc Trưng

Cụm A – Hạt Xuân Lộc

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Xuân Lộc A

Cụm B – Hạt Xuân Lộc

***

Ngày Ơn Gọi 2017 - Hạt Xuân Lộc B

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.