Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên – Ngày 04/11/2020

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức mà làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 


Suy niệm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26)

Thánh tông đồ Phêrô đã từng lên tiếng hỏi Đức Giêsu rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Đức Giêsu đã trả lời cho Phêrô: “…đến thời tái sinh… khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel” (Mt 19,28), đồng thời sẽ được “gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19, 29). Câu trả lời của Đức Giêsu cho Phêrô cũng là câu trả lời cho những người muốn làm môn đệ Ngài. Tuy nhiên, người môn đệ của Đức Giêsu phải có những điều kiện nhất định.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đòi buộc những người đi theo và muốn làm môn đệ Ngài ba điều kiện. Điều kiện đầu tiên là “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa” (Lc 14, 26). Điều kiện thứ hai là “từ bỏhết những gì mình có” (Lc 14, 33). Và điều kiện cuối cùng là “vác thập giá mình mà đi theo” (Lc 14, 27). Vậy nên, chỉ có thể làm môn đệ Đức Giêsu và được những gì Ngài đã hứa ban, khi chúng ta dứt khoát thực thi ba điều kiện trên. Bên cạnh đó, Đức Giêsu đưa ra hai dẫn chứng cụ thể: trước hết là việc tính toán phí tổn khi xây cất một cây tháp (x. Lc 14,28); sau là việc “bàn tính xem có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân ra tiến đánh mình” (Lc 14,31), để giúp người môn đệ suy nghĩ cách chín chắn xem có đủ khả năng, quyết tâm,và dấn thân làm môn đệ Ngài trong suốt cuộc đời không?

Giữa một xã hội đang suy đồi đạo đức, lung lạc niềm tin, kèm theo đó là việc sống quy về mình, người môn đệcủa Đức Giêsu cũng dễ dàng quên đi những điều kiện mà Ngài đòi buộc. Họ dễ tìm lại những gì họ đã quyết tâm từ bỏ ban đầu. Đó cũng là tình trạng mà Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã cảnh báo chúng ta “bỏ tất cả mà chưa bỏ được mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước”.

Chúng ta đang trên hành trình bước theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của Ngài. Xin cho chúng ta luôn ý thức về “sự từ bỏ” của mình, để mỗi ngày sống triệt để hơn các điều kiện của người môn đệ. Đồng thời, chúng ta tránh rơi vào tình trạng như Đức Giêsu đã nhắc nhở: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62).


Comments are closed.