Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

 


Suy niệm

 Bài Tin Mừng nói về gia phả của Đức Giêsu đã chứng minh cho nhân loại một điều đó là Đức Giêsu, Đấng muôn dân trông đợi, Đấng mà các tiên tri của dân Do Thái loan báo, là một con người lịch sử. Người được sinh ra và lớn lên như bao người bình thường khác. Người mang trong mình thân phận và định mệnh chung của nhân loại và đồng thời làm cho vận mệnh của nhân loại nên chính vận mệnh của Người.

 Thiên Chúa cứu độ nhân loại khởi đi từ việc chính Ngài đến và kêu mời con người cộng tác vào kế hoạch của Ngài, dù con người bất toàn và yếu đuối. Vì thế, người Kitô hữu đừng mặc cảm về những yếu kém của mình, nhưng hãy tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Chúa và mau mắn chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.

 Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin Chúa cho chúng con luôn biết ý thức thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình, để chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa, hầu chúng con được Chúa đến ngự vào và được trở nên chứng nhân đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Amen.


Comments are closed.