Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 Thường Niên – Ngày 23/11/2016

Lời Chúa: Lc 21, 12-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. “Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.


Suy niệm

“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21, 17.19).

Trong bối cảnh của những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa vừa loan báo ngày quang lâm của Thiên Chúa, vừa cảnh tỉnh các Ki-tô hữu về những gian truân thử thách sẽ phải chịu. Những gian khó được nói đến trong Tin Mừng rất rõ ràng đối với các môn đệ: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy; anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp, họ sẽ giết một số người trong anh em…” (Lc 21,12;16), tất cả những thử thách đó đã xảy đến với các môn đệ Chúa Giê-su. Như thế, bước theo Chúa Giê-su và thực hiện sứ mạng của Người là một cuộc hành trình không dễ dàng. Chính Người đã không ngừng kêu mời các môn đệ phải tỉnh thức và kiên trì giữ vững niềm tin. Tuy nhiên, trong lời kêu gọi ấy còn có lời hứa đồng hành: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Có thể nói, chính kinh nghiệm về niềm tin vào Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống giúp các ông càng vững lòng bền chí hơn.

Chúng ta nhớ đến các vị thánh Tử Đạo Việt Nam, tại quê hương, các ngài đã giữ vững niềm tin của mình trong cơn bách hại như các tông đồ ngày xưa. Cùng với các tông đồ, các ngài đã trở nên những người chiến thắng trong hành trình giữ vững niềm tin. “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”(Lc 21,19). Quả vậy, tính kiên trì làm cho con người trở nên mạnh mẽ và can đảm, làm chủ được mình và tâm hồn được bình an để đón nhận những gian nan khốn khó. Các ngài đã xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, một sự hiện diện “lòng kề lòng, Chúa và con” không tách lìa giúp các ngài vui cười, ca hát trong những cơn nguy khó. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa nói trong trái tim mình và cùng với các ngài tiếp tục kiên trì trong cuộc hành trình giữ vững niềm tin vào Chúa Giê-su – Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là cùng đích cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn kiên tâm trong đức tin và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc đời. Amen.


Comments are closed.