Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

 Luật rất quan trọng với con người. Luật đảm bảo trật tự cộng đoàn, gìn giữ sự công bằng trong xã hội nhằm mưu ích cho con người. Chúa Giêsu không đến để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn lề luật bằng cách đưa lề luật đến mục đích tối hậu là mến Chúa yêu người. Yêu thương là điều răn mới và quan trọng nhất mà Chúa Giêsu truyền lại cho chúng ta. Luật yêu thương chi phối và định hướng cho mọi điều luật khác. Ai yêu thương là chu toàn lề luật (x. Rm 13,8). Vì thế, cần thiết phải tuân giữ lề luật với cả con tim và phải tránh thói vụ luật, giữ luật theo hình thức mà Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án. “Ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 Chúa đến với con người nhằm đưa con người đến hạnh phúc. Ngài kiện toàn lề luật hầu giúp mọi người đi đúng hướng mà đạt đến cùng đích của mình. Ngày nay, luật Chúa vẫn còn bị nhiều người xem thường và không thi hành. Tôi có thái độ nào đối với luật Chúa và đã tuân giữ luật Chúa dạy như thế nào?

Lạy Chúa, Chúa đã kiện toàn lề luật giúp con người nên hoàn thiện. Xin giúp con biết can đảm trung thành với lề luật, thực hành đúng giá trị của luật mà Chúa đã dạy. Amen. 


Comments are closed.