Thứ Tư sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.


Suy niệm

Ý lực:

“Nếu người anh em của anh trót phạm tôi, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được một người anh em” (Mt 18,15)

Chia sẻ:

Mới hôm qua, trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất đẹp để bày tỏ tình yêu Thiên Chúa qua người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên trên núi mà đi tìm con chiên lạc. Người nói thêm: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Tiếp nối cùng một văn mạch của thánh sử Matthêu, hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đối xử với người anh em lầm lỡ với cùng một tình yêu như Thiên Chúa. Người anh em ấy chính là con chiên lạc mà rõ ràng ý Cha trên trời không muốn để hư đi. Người mời gọi chúng ta mặc lấy tấm lòng người mục tử nhân lành, mà hăng say thao thức tìm mọi phương thế đưa người tội nhân ấy trở về với Chúa và với anh em. Và sau cùng, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mình, nếu “cả Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe”, Chúa Giêsu nói, “thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” Thái độ đó không phải là lên án hay loại trừ, nhưng là khiêm nhường trao phó họ trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa toàn năng, vì chỉ mình Người mới có thể hoán cải tâm hồn người lương dân và phường thu thuế.

Dưới ánh sáng rạng ngời của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xét lại lối hành xử của mình trong cộng đoàn ta đang sống và phục vụ. Dường như nhiều lần ta chưa dành cho anh chị em ánh mắt dịu dàng yêu thương của Chúa, mà nhìn họ đầy nghi kỵ và xét đoán. Cũng đã có lần chúng ta không đến cùng con chiên lạc với tấm lòng của người mục tử, nhưng luôn sẵn sàng la rầy trách mắng. Đã có chăng một lần nào đó, chúng ta đã đưa người anh em sai lỗi ra xử án công khai và tuyên bố loại trừ người ấy, thay vì cư xử tế nhị trong tình mến như Chúa Giêsu? Trên hết tất cả, chúng ta hãy cầu nguyện xin cho kẻ bé mọn ấy được trở về cùng Chúa trong yêu thương.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng hay thương xót, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa mà yêu thương trân trọng người anh chị em sai lỗi trong cộng đoàn chúng con. Xin đừng để một ai trong chúng con phải hư mất, nhưng xin gìn giữ chúng con trong lòng ân sủng và lượng từ bi của Người.


Comments are closed.