Thứ Tư sau Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. “Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. “Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

 


Suy niệm

 Đời sống đạo đức của người Công Giáo được nhìn nhận qua ba phương diện tiêu biểu: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không xem nhẹ giá trị của những việc đạo đức ấy nhưng Người muốn nhấn mạnh ý nghĩa đích thực của việc thực hành chúng trong mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Những kẻ giả hình thích phô trương khi làm việc đạo đức, cốt để người đời khen ngợi. Trái lại, sứ điệp Lời Chúa mời gọi người Kitô hữu thực hành việc đạo đức, hy sinh, bác ái cách kín đáo và ý ngay lành, sao cho đẹp lòng Chúa mà thôi.

 Thật vậy, Chúa Giêsu dạy ta con đường nên thánh qua ba phương thế: làm việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Đây cũng là ba chiều kích hướng lòng ta đến tha nhân, Thiên Chúa và chính bản thân. Khi làm các việc đạo đức, chúng ta không làm để người khác vui lòng hay vì vinh danh bản thân. Điều cốt yếu là mỗi người hãy sống thật trước nhan Chúa, vì chúng ta tin rằng Chúa là Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công bội hậu cho ai trung tín với Người.

Lạy Chúa, xin cho con nên thánh bằng cách học theo gương Chúa. Xin cho con biết nhạy cảm trước nhu cầu của người khác, biết khiêm tốn âm thầm bố thí không vì lời khen của người đời. Xin cho con biết siêng năng hồi tâm và thưa chuyện cùng Chúa với ý ngay lành để con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Cuối cùng, xin Chúa cho con luôn biết khổ chế và hy sinh mỗi ngày để toàn thân con thuộc trọn về Chúa. Amen. 


 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.