Thứ Sáu tuần 20 Thường Niên – Ngày 25/08/2017

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

 


Suy niệm

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

“Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”(Mt 22,40)

Người ta sống ở đời này để làm gì? đâu là mục đích của đời người? và đâu là giá trị thật mà con người tìm kiếm trong cuộc hành trình dương thế này? Đã bao nhiêu lần con người ước mơ để đạt được mục đích nhưng khi chạm được thì cũng là lúc con người biết đó không phải là điều quan trọng nhất. Giả dụ, người ta làm mọi sự để có nhiều tiền nhưng tiền có thể mua được thuốc tốt hay nhờ được bác sĩ giỏi nhưng không mua được sự sống đời đời…Vậy đâu là điều thực sự quan trọng? Chúa Giê-su trả lời cho các nhà thông luật đó là “mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình”. Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Mỹ “Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ”(Tv 45,3). Nơi Thiên Chúa có đủ tất cả những khát vọng, khát mong của con người. “Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”(Mt 6,25), điều quan trọng hơn Thiên Chúa đã ban rồi. Vậy, “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Mến Chúa cũng là yêu người. “Nếu ai nói “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,

thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”(1Ga 4,20).

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”(Ga 13, 35). Yêu mến thầy Giê-su là vâng giữ lời Thầy. Chính Chúa Giê-su đã nêu gương cho ta trước “Người yêu thương họ đến cùng”. Người dạy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù. Trên thập giá Ngài đã tha thứ và cầu xin cho những kẻ đóng đinh người “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”(Lc 23, 34). Phận làm con Chúa, ngoài việc thờ phượng và kính mến Người trên hết mọi sự, chúng ta được mời gọi sống yêu thương nhau. Bởi đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. hơn nữa, con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa cũng trở nên con người, Ngài hiện diện thực sự trong mỗi con người “Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?” và trong ngày phán xét Thiên Chúa sẽ hỏi ta đã làm gì cho Chúa. Ngài không hiện diện ở nơi nào xa vời nhưng ở mỗi người anh em chúng ta gặp hằng ngày: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”(Mt 25, 35-36).

Lạy Chúa, vì cuộc sống mưu sinh hằng ngày, đôi khi chúng con quên đi điều quan trọng mà Chúa dạy là “mến Chúa và yêu người”. Xin cho chúng con nhìn tha nhân là hình ảnh của chính Chúa để chúng con luôn phục vụ trong yêu thương . Amen.


Comments are closed.