Thứ Sáu sau Chúa Nhật 13 Thường Niên – Ngày 07/07/2017

Lời Chúa: Mt 9,9-13

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 


Suy niệm

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

“Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu gọi Matthêu theo Ngài : “Anh hãy theo tôi !”. Điều đáng nói ở đây là cho chúng ta một sự thật là Chúa sẽ không còn là Chúa, không còn là Đấng cứu độ con người, nếu ngài chỉ tiếp xúc với những người tự xưng mình là người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi: “tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Qua lời xác nhận của Chúa Giêsu mang lại cho chúng một niềm hy vọng. Ai trong chúng ta dám tự xưng mình là người công chính, là người không cần đến Chúa và không cần ân sủng của Ngài ? hay chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót để rồi chúng ta lạm dụng tình thương đó mà cứ ngồi lỳ trong tội lỗi, trong những thói hư tật xấu của mình. Thực vậy, Chúa Giêsu đến để cứu độ con người chúng ta, để kêu gọi người tội lỗi, để chữa lành, để đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, ngõ hầu được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng trở về với Chúa, biết mở rộng tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con được vui mừng khi có anh chị em đã xa rời đức tin mà nay trở về với tình thương của Chúa.


Comments are closed.