Thứ Sáu sau Chúa Nhật 11 mùa Thường Niên – Ngày 17/06/2016

Lời Chúa: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”


Suy niệm

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21)

Chúa Giêsu mời gọi con người hãy lo tích trữ cho mình một kho tàng trường cửu trên trời. Việc tìm kiếm của cải vật chất là cần thiết nhưng phải khôn ngoan, đừng đặt đời sống mình trên nền tảng lung lay này. Việc làm giàu của cải trần gian phải đi đôi với việc làm giàu kho tàng thiêng liêng. Theo thánh Phaolô, kho tàng trên trời “không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14, 17), là “bác ái,… nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22 – 23a). Đó là kho tàng không thể hư hoại và mối mọt không thể ăn. Của cải này mỗi người phải tự ra công tìm kiếm và tích trữ.

Câu nói “Đồng tiền liền khúc ruột” phần nào phản ánh sứ điệp Tin mừng hôm nay. Ai cũng quan tâm giữ gìn mọi tài sản của mình vì nó là phương tiện để mỗi người có được sự đảm bảo những nhu cầu căn bản của con người và có thể sống tốt hơn. Linh hồn cũng phải được đảm bảo sự sống đời đời nhờ của cải thiêng liêng. Người khôn ngoan phải biết cách sử dụng của cải mình có để đổi lấy của cải bất diệt, mua lấy Nước Trời (x. Lc 16, 9). Hằng ngày, biết bao người đang hy sinh tiền của, thời giờ, sức khoẻ, tình yêu, trí lực vì người khác và cho nhân loại. Họ dấn thân phục vụ, cho đi với tấm lòng đại lượng, vô vị lợi, mong ước thế giới tốt đẹp hơn. Tất cả đều là những tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Phần bạn thì sao?

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay dạy con biết chú tâm làm giàu cho đời sống vĩnh cửu. Xin cho con luôn ghi nhớ Lời Chúa mà tích góp của cải thiêng liêng để khi rời bỏ đời tạm này con có một kho tàng không hư hoại trên Nước Trời. Amen.


Comments are closed.