Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên – Ngày 13/06/2024

Lời Chúa: Mt 5,20-26

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

 


Suy niệm

LÀM HÒA VỚI THA NHÂN

“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24)

Công trình Sáng Tạo của Thiên Chúa thật tốt đẹp. Sự tốt đẹp ấy là sự công chính nguyên thủy được thể hiện trong tương quan gắn bó giữa con người với Thiên Chúa, con người với vũ trụ, và con người với con người. Tuy nhiên, sự công chính nguyên thủy ấy đã bị phá hủy khi con người sa ngã. Hậu quả của tội là phá vỡ các tương quan của con người. Vì vậy, chính Thiên Chúa, trong sáng kiến yêu thương, đã ban Đấng cứu độ đến để phục hồi lại tình trạng công chính và hàn gắn lại các tương quan ấy.

Chương 5 Tin Mừng Mátthêu, tác giả thuật lại những bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Trong trích đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải sống công chính. Người muốn các môn đệ phải nên công chính hơn sự công chính của các kinh sư và người Pharisiêu. Sự công chính được hiểu là khả năng con người tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đưa ra các luật cũ “Luật dạy người xưa…” và lời khuyên mới “Còn Thầy, Thầy bảo…” để cho thấy phải sống hơn những gì Luật xưa dạy. Các kinh sư và người Pharisiêu chỉ chăm chú giữ các Luật cách cứng nhắc, nhưng chưa hiểu được ý nghĩa và tinh thần của việc giữ Luật. Do vậy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Người hơn thế nữa. Theo lẽ thường, con người chỉ chủ động tìm đến làm hòa với người mà mình đã lỗi phạm. Nhưng ý Chúa, mỗi người cần chủ động đến làm hòa với cả những ai đang có mối bất hòa với ta. Như thế, ta mới thực sự nên công chính và đẹp lòng Chúa.

Lời Chúa Giêsu dạy “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn…. Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.” (Mc 9,42; 9,50b). Thiên Chúa muốn ta đến làm hòa với tha nhân không chỉ khi ta làm lỗi với họ, nhưng ngay cả khi tha nhân có những điều bất hòa với ta. Nếu ta nên cớ cho tha nhân phải mất bình an vì sự bất hòa, thì sự chủ động tìm đến làm hòa là điều Thiên Chúa muốn để ta có thể nên công chính hơn những điều mà sự công bình đòi hỏi. Có như thế, ta mới có thể sống lời Chúa Giêsu dạy “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24).

Lạy Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, chính Chúa Giêsu đã dạy chúng con biết chạy đến làm hòa với tha nhân trước khi đến với Chúa để của lễ chúng con dâng đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con và những người vì sự bất hòa với chúng con mà mất bình an, có được bình an đích thực của Chúa. Hơn hết, xin cho chúng con luôn biết can đảm chạy đến để làm hòa với nhau hầu trở nên những môn đệ công chính của Chúa Giêsu.


Comments are closed.