Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 19/10/2023

Lời Chúa: Lc 11,47-54

“Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.Khi Đức Giê-su ra khỏi đó,các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.”

 


Suy niệm

HOÁN CẢI ĐỂ ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

“Vì thế Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa sẽ cho biết” (x. Lc 11,49)

Bài Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc Đức Giêsu hạch tội các luật sĩ và biệt phái, vì họ muốn giết hại Ngài chẳng khác gì cha ông họ đã giết hại các tiên tri mà Thiên Chúa sai đến với họ. “Khốn cho các ngươi…”: “Khốn” ở đây không có nghĩa như một lời nguyền rủa, nhưng có ý than trách như một lời thương tiếc và mong muốn họ hoán cải. Chúa khiển trách các người luật sĩ xây mộ cho các Tiên tri để tỏ ra bất đồng ý với cha ông họ về việc giết các Tiên tri, thế mà hành động của họ lại không khác gì cha ông họ, khi họ tìm cách giết hại Đức Giêsu. “Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa…”: nói đến việc Thiên Chúa gửi các Tiên tri đến trước để dạy dỗ, mà cha ông họ đã giết chết, nhưng bây giờ họ còn xấu hơn cha ông của họ, vì họ đang rắp tâm giết Đức Giêsu là chính Ngôi Lời Thiên Chúa sai đến nói, dạy cho họ. Và “Hỡi các luật sĩ …”: Đức Giêsu khiển trách họ về tội thứ ba là họ giữ độc quyền giảng Kinh thánh, nhưng điều đó không làm ích gì cho họ, và lại ngăn cản người khác vào Nước trời, vì họ đặt ra những điều luật khó khăn, nặng nề khiến người ta khó lòng giữ được.

Như các luật sĩ bám vào những thành công trong quá khứ để rồi quên mất những bổn phận trong hiện tại, chúng ta cũng đã có nại vào việc mình là đạo gốc, đạo Công giáo… để rồi lơ là với việc sống đạo trong hiện tại; chúng ta cũng đã có ỷ lại vào danh nghĩa mình là người theo Chúa, nhiệt thành các việc đạo đức, giúp xứ, học hành… nhưng lại sao lãng tinh thần đạo đức, sao lãng các việc công bình bác ái đối với anh em. Giới trí thức Do Thái bị Chúa Giêsu khiển trách về các tội giả hình. Họ nuối tiếc các Tiên tri thời xưa, nhưng lại từ chối Chúa Giêsu là vị tiên tri cao cả mà họ đang sống với. Họ độc quyền giải thích Kinh Thánh theo ý riêng để đòi hỏi người khác tuân giữ, nhưng họ lại không giữ. Cũng vậy, chúng ta tự mãn về những kiến thức tôn giáo, vì nhưng hiểu biết về Tin Mừng nhưng lại không thực hành tinh thần tôn giáo, không thành tâm thiện chí sống theo Tin Mừng, không thành tâm sống đạo để được vào Nước Trời, lại còn cản trở người khác vào Nước Trời vì những gương xấu của chúng ta.

Chiêm ngắm lời dạy của Chúa Giêsu, phần nào, chúng con nhận thấy rằng lời khiển trách của Chúa đối với luật sĩ xưa cũng chính là với từng người chúng con. Đã bao lần lối sống của chúng con mâu thuẫn với chính những điều chúng con học hỏi và tin nhận. Ước gì chúng con luôn có tâm hồn ngay thẳng và can đảm sống chân thật như Tin Mừng Chúa dạy. Xin cho chúng con canh tân đời sống và phản chiếu tình yêu của Chúa nơi mỗi người chúng con.


Comments are closed.