Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên – Ngày 05-08-2021

Lời Chúa: Mt 16,13-23

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

 


Suy niệm

ĐỨC KITÔ LÀ AI ?

“Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: ‘Người ta nói Con Người là ai’?” (Mt 16,13).

Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng trả lời cho người khác về Đức Kitô qua kiến thức đã học. Chúng ta có nhiều hiểu biết về Chúa, nhưng đôi khi chỉ dừng lại ở lý thuyết sách vở mà thôi. Ta dễ dàng cho người khác thấy Chúa qua những sách vở, lý luận. Nhưng một Thiên Chúa sống động, một Thiên Chúa của niềm tin lại che khuất bởi những vỏ bọc hình thức giáo điều bên ngoài.

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, xoay quanh câu hỏi của Chúa Giêsu: “Người ta bảo Con Người là ai?”. Các môn đệ đã cho Chúa biết nhiều dư luận về Ngài “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Ngài hỏi chính các môn đệ: “Còn các con, các con bảo ta là ai?”, ông Phêrô liền thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Nhờ có sự mạc khải của Chúa Cha, Phêrô đã tuyên xưng đức tin của mình vào Đức Giêsu, và niềm tin ấy đã được Phêrô cụ thể hóa qua chính cuộc sống và cái chết của ông. Qua những lời rao giảng và đời sống của mình, Phêrô đã thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian.

Cuộc sống của người Kitô cũng đòi hỏi một lời tuyên xưng liên lỷ “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Duy chỉ một mình Đức Kitô mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người, chỉ có mình Ngài mới giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi, chỉ mình Ngài mới thỏa mãn được khát vọng thâm sâu nhất trong tâm hồn con người, chỉ mình Ngài mới dẫn đưa con người đến cứu cánh đích thực của cuộc sống. Nơi mỗi người kitô hữu lời tuyên xưng ấy phải được thể hiện trong chính cuộc sống hằng ngày. Mỗi người phải sống và hành động theo đức tin, để qua đó người khác có thể nhận ra được niềm vui, sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người. Trong thực tế, một cuộc sống chứng nhân đòi hỏi người tín hữu phải lội ngược dòng và hy sinh để thể hiện những giá trị của Tin mừng: yêu thương, tự hủy, vâng phục, quảng đại, hy sinh, vị tha, xóa mình ra để sống và sống cho người khác. Đây quả là một thách đố cho tất cả những ai mang danh hiệu Kitô, nhất là trong một xã hội thực dụng và hưởng thụ như hiện nay. Nhưng tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa luôn ở với những ai tin cậy và phó thác nơi Ngài.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết dừng lại hồi tâm suy niệm, để nhận ra tình yêu và sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Nhờ đó, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết Chúa nơi sách vở, lý thuyết mà không một lần sống với Chúa trong đời. Để rồi ta có thể thưa lên được một lời tuyên xưng đức tin phát xuất từ đáy lòng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa của chúng con, là gia nghiệp của con, xin cho con bước theo Chúa đến tận cùng. Amen.


Comments are closed.