Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên – Ngày 30/06/2022

Lời Chúa: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU ĐẤNG QUYỀN NĂNG

“Thật vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế” ( Mt 9, 8).

Ai trong chúng ta mỗi khi bị bệnh phần xác, thường tìm mọi cách chạy thầy chạy thuốc để được chữa lành. Vậy khi bị bệnh tâm hồn, chúng ta chạy đến với ai nếu không phải là Đức Giêsu, Đấng chữa lành cả phần xác phần hồn. Vậy chúng ta cần đến với Chúa để được Chúa chữa lành như Chúa đã chữa lành người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng của Ngài không phải chỉ trên bệnh tật của con người, nhưng còn là quyền năng tha tội của Ngài. Qua việc Chúa chữa người bại liệt, phục hồi sức khoẻ thể xác, chứng tỏ cho chúng ta thấy Chúa không những chữa lành phần xác mà Ngài còn là Đấng có quyền tha tội. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho con người biết Ngài là ai? Ngài là Thiên Chúa, là Đấng có quyền tha tội. Ngoài việc dùng dấu lạ chữa lành người bị bại liệt, Ngài muốn giáo dục đức tin cho những ai tin nhận Ngài. Người bị bệnh bại liệt và những người mang anh đến với Chúa Giêsu là những người tin Chúa. Họ tin Chúa và muốn đến với Chúa để xin ơn chữa lành cho phần xác. Đức tin của họ còn ở mức độ thấp, chưa khám phá ra trọn vẹn Chúa Giêsu là ai? Dù niềm tin của họ còn non yếu, nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận lòng tin đó và dùng phép lạ chữa lành người bị bại liệt. Đồng thời Chúa Giêsu cũng muốn kêu gọi những ai tin vào Ngài phải tiến xa hơn, không phải chỉ tin Chúa có quyền trên thể xác, nhưng còn cần phải tin Ngài có quyền tha tội, quyền giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, quyền ban ơn cứu rỗi. Lời quyền năng tha tội của Chúa lại trở nên cớ vấp phạm cho những kinh sư: họ đã kết án Chúa là kẻ phạm thượng, “ông này phạm thượng” ( Mt 9,3), bởi họ tin rằng không ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa. Chúa biết con người khó chấp nhận sự thật này, nên Ngài muốn dùng dấu lạ để xác nhận cho lời mạc khải của Ngài: để anh em biết Con Người có quyền tha tội, Chúa Giêsu nói với kẻ bất toại: “đứng dậy, vác giường mà đi về nhà” ( Mt 9,7). Người bại liệt liền đứng dậy và đi về nhà. Anh đã được chữa lành phần xác và nhất là anh được chữa lành phần linh hồn nữa.

Còn chúng ta, chúng ta có thật sự tin Chúa Giêsu là Đấng có quyền tha tội cho con người, cho mỗi người chúng ta hay không? Chúa Giêsu không những có quyền tha tội, mà Ngài còn trao ban quyền tha tội cho con người, cho những ai đã và đang tiếp tục thừa tác vụ của Ngài: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 23).

Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con còn yếu kém. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để đức tin của chúng con lớn lên. Xin cho chúng con biết tin nhận Chúa là Đấng Quyền Năng, đồng thời biết nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình mà đến với Chúa qua Bí tích Giải Tội để được ơn tha thứ.


Comments are closed.