Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Ngày /12/2016

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.


Suy niệm

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Với thái độ tự do hoàn toàn trong đức tin, mẹ Maria đã vâng phục ý Chúa khi sứ thần Gapriel đến trình bày cho mẹ biết ý định của Thiên Chúa. Bằng tiếng “xin vâng” của mình, Mẹ Maria đi vào trong mối tương quan với Thiên Chúa một cách sâu xa hơn. Trước đây, Mẹ đã kết hiệp với Chúa trong niềm mong đợi Đấng Messia thì giờ đây, Đấng Messia đã ở cùng Mẹ. Khi tự nhận mình là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, mẹ được Chúa nâng lên làm Mẹ của Ngôi Hai xuống thế làm người. Ân phúc này của mẹ được khơi nguồn trong tương quan với Đức Kitô. Thiên Chúa đã chọn Mẹ trong Đức Kitô trước cả khi tạo dựng vũ trụ. (Sách giáo lý HTCG số 492). Để rồi từ đó, Mẹ được giữ tinh tuyền khỏi mọi vết nhơ nguyên tội và cùng với ơn Chúa, Mẹ cũng giữ mình không phạm bất cứ một tội riêng nào. Như vậy, qua Đức Kitô, Mẹ được trở nên thụ tạo mới không vết nhơ hoặc bất cứ khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

Người Kitô hữu chúng ta cũng có mối tương quan với Chúa cách sâu xa, mặc dù không được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ khi chưa sinh ra nhưng qua Bí tích Rửa tội, ta cũng đã được thanh tẩy khỏi tội tổ tông truyền và đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa. Đồng thời, là người mang danh Chúa Kitô, ta cũng được Chúa mời gọi luôn tự thánh hóa đời sống hằng ngày của mình để xa tránh tội lỗi. Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay, ta hãy ý thức hồng ân cao quý của mình là được làm con Chúa để sống mối tương quan mật thiết với Chúa, ngõ hầu, cuộc sống của ta cũng được nên thánh qua việc sống theo ý Chúa trong công việc hằng ngày.

Lạy Chúa, Mẹ Maria là một gương mẫu tuyệt vời cho chúng con về đời sống trinh khiết. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết khao khát đời sống kết hiệp với Chúa. Từ đó, chúng con can đảm sống theo ý Chúa và xa tránh dịp tội trong đời sống thường ngày. Xin Mẹ Maria cầu bầu giúp chúng con.


Comments are closed.