Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 05-06-2021

Lời Chúa: Mc 12,38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

 


Suy niệm

TÂM TÌNH KHI DÂNG HIẾN

“Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”(Mc 12,43).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào bối cảnh của những người đang lũ lượt đi tới trước hòm tiền để dâng cúng trong đền thờ. Bên cạnh những người giàu có dâng cúng nhiều tiền, thì cũng có người đàn bà góa chỉ bỏ hai đồng xu nhỏ. Lạ thay, Chúa Giêsu không chú ý đến ai trong số những người giàu, nhưng lại chú ý đến người đàn bà goá. Dưới ánh mắt của Chúa, người đàn bà góa nghèo là người dâng cúng nhiều nhất. Chúa không xét về phương diện số tiền dâng cúng, nhưng Chúa chú trọng đến tấm lòng. Quả thật, trong khi các người khác dâng cúng phần của cải dư thừa, thì người đàn bà goá “đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”. Bà đã dám cho đi tất cả với sự tin tưởng và bình an. Bà đã hành động bằng một tình yêu không tính toán, không biên giới với tấm lòng cậy trông. Khi hành động với động lực tình yêu, thì dù việc nhỏ bé cũng sẽ trở nên vĩ đại phi thường.

Bà góa bỏ vào đền thờ phần nhỏ bé, nhưng Chúa Giêsu khen ngợi và nêu tấm gương cho các môn đệ, bởi vì bà đã dâng cúng với tất cả tấm lòng khiêm hạ, bằng sự mến yêu nồng nàn đối với Chúa. Trước mặt Chúa, sự vĩ đại không được đếm bởi những con số, nhưng là tấm lòng và thái độ khi ta hành động. Những việc làm của ta, dù nhỏ bé, nếu được thực hiện với lòng yêu mến và với thái độ khiêm cung, chắc chắn Chúa sẽ vui nhận. Hành động của chúng ta chỉ có giá trị đích thực khi biết sẻ chia chính sự sống, khi tự nguyện dâng hiến những điều mà chúng ta có quyền được hưởng.

Nhiều phen trong cuộc sống, chúng ta đã cho đi bằng cách này nhưng đã tìm cách lấy lại bằng cách khác. Lắm lúc chúng ta muốn quên mình, nhưng lại so đo tính toán thiệt hơn. Tình yêu của chúng ta quá nhỏ bé, khi thực thi bác ái mà vẫn mong vụ lợi, khi dâng hiến mà vẫn còn miễn cưỡng, khi phục vụ mà chưa dám xả thân… Bao lâu chúng ta chưa thật quảng đại và phó thác để dám quên mình phục vụ, thì bấy lâu Thiên Chúa vẫn chưa được tôn vinh. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại những tháng ngày đã qua. Chúng ta có dám hy sinh tất cả thời giờ, sức khoẻ, tài năng, tiền của cho Chúa và tha nhân, hay chỉ “hy sinh” cái mà chúng ta dư thừa?

Xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu nồng nàn và lòng tín thác, để chúng ta dám dâng cho Chúa tất cả những gì mình có. Xin Chúa giúp chúng ta biết sửa mình mỗi ngày trở nên ngày càng khiêm hạ trước mặt Chúa và tha nhân, ngõ hầu từng hành động sẻ chia của chúng ta trở nên những điều vĩ đại trước mặt Chúa.


Comments are closed.