Thứ Bảy Tuần 32 Thường Niên – Ngày 14/11/2020

Lời Chúa: Lc 18,1-8

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng : “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. Rồi Chúa phán : “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao. Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng”.

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

“Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng”(Lc 18,1)

Cầu nguyện là một yếu tố đặc trưng của nhiều tôn giáo. Đối với người Kitô hữu, cầu nguyện càng là một nhu cầu không thể thiếu vì cầu nguyện là hơi thở của đời sống tâm linh, là nguồn sinh khí cho mọi hoạt động tông đồ, là sự gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa để được Người chuyển thông sự sống.

Chúa Giêsu là một bậc thầy về cầu nguyện. Người không chỉ sống đời cầu nguyện, nhưng còn nêu gương và dạy các môn đệ, cũng như mỗi người chúng ta biết cách cầu nguyện.Hôm nay, Chúa Giêsudạy phải cầu nguyện luôn, không được nản trí.Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu không có ý định so sánh viên quan tòa với Thiên Chúa nhưng Ngài muốn cho thấy hiệu quả của việc kiên trì kêu xin. Viên quan tòa là một người không kính sợ thiên Chúa, cũng chẳng sợ ai. Nhưng vì sự quấy rầy, cuối cùng ông cũng phải khuất phục trước sự kiên trì nài nỉ của bà góa. Nếu quan tòa chỉ vì lý do ích kỷ bị làm phiền, còn lo xử cho bà góa, thì huống chi Thiên Chúa là Cha giàu tình thương chẳng lẽ lại làm ngơ trước nhu cầu của con cái mình.Ngài sẽ minh xét cho những kẻ Ngài đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài.Chúa Giêsu khẳng định nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện luôn thì sẽ được Thiên Chúa nhận lời: “ Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9-10). Cầu nguyện không chỉ dừng lại ở việc xin điều này điều kia, mà còn là phương thế đưa ta vào trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Cầu nguyện là phương thế tỏ bày và bảo dưỡng đức tin. Đức tin và cầu nguyện liên kết mật thiết với nhau, niềm tin phát sinh cầu nguyện, và cầu nguyện đem lại sự chắc chắn và bền vững trong đức tin.

Trong cầu nguyện nhiều khi chúng ta cầu xinmà không được nhận lời, nên dễ chán nản, thất vọng, đôi khi chúng ta có cảm giác Thiên Chúa ngoảnh mặt làm ngơ.Chính những lúc này chúng ta càng phải liên lỉ cầu nguyện để nuôi dưỡng và bảo vệ đức tin. Cũng như người cha biết điều gì là tốt nhất cho con mình, Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt lành, mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta.Phải kiên trì cầu nguyện luôn vì nhận biết mình đến từ Chúa, sống nhờ Chúa, và sẽ trở về với Người. Thánh Augustino diễn giải cầu nguyện liên lỉ bằng ước vọng của tâm hồn: “Ước vọng của bạn chính là lời bạn nguyện cầu, và nếu đó là ước vọng liên lỉ thì cũng là lời cầu nguyện liên lỉ.”

Cầu nguyện là lương thực hằng ngày nuôi sống chúng ta bằng tình yêu Thiên Chúa. Không có cầu nguyện tâm hồn chúng ta có nguy cơ rời xa ý muốn Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết kiên trì cầu nguyện mỗi ngày như Chúa Giêsu dạy.

Cầu nguyện là lương thực hằng ngày nuôi sống chúng ta bằng tình yêu Thiên Chúa. Không có cầu nguyện tâm hồn chúng ta có nguy cơ rời xa ý muốn Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết kiên trì cầu nguyện mỗi ngày như Chúa Giêsu dạy.


Comments are closed.