Thứ Bảy sau Lễ Tro – Năm B

Lời Chúa: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. “Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

 


Suy niệm

 Nghe qua câu nói của ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ cho rằng ông chủ là người bất công, thiên vị. Thế nhưng, khi đọc toàn bộ bài Tin Mừng, chúng ta nhận thấy việc thưởng phạt của ông chủ tùy thuộc vào lòng trung tín của người đầy tớ, vốn được thể hiện qua cách họ làm lợi cho chủ. Chúa Giêsu đưa ra ba hình ảnh của người đầy tớ: người làm lợi được năm nén bạc, hai nén bạc và kẻ không làm cho nén bạc sinh lợi. Trong thực tế, có lẽ còn một mẫu người đầy tớ nữa: người đầy tớ làm mất cả nén bạc của chủ.

 Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta rất nhiều hồng ân: sự sống, tài năng, sức khỏe, nhan sắc,… Mỗi khi dùng những ân huệ đó để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ anh chị em của mình là lúc chúng ta thực thi vai trò của người đầy tớ trung tín, làm lợi những nén bạc Chúa trao. Còn khi dùng những ân huệ Thiên Chúa ban chỉ để phục vụ cho lợi ích của riêng mình, làm hại tha nhân là lúc chúng ta trở thành đầy tớ bất lương, phí phạm và làm mất nén bạc Chúa trao. 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn hồng ân, thế nhưng chúng con đã bao lần lãng phí hồng ân của Ngài, dùng những ân huệ đó để thỏa mãn tính ích kỷ, vụ lợi của mình và làm ngơ trước những nỗi khổ đau của tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn ra những tội lỗi và yếu đuối của mình để quyết tâm trở về với Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những hồng ân Ngài ban để cảm tạ Ngài và phục vụ anh chị em. Amen 


 

 

Comments are closed.