Thứ Bảy sau Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”


Suy niệm

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống, chúng ta ý thức được sự giới hạn của kiếp người. Nhờ chạy đến cùng tình yêu Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, con người được nâng đỡ, hướng dẫn hầu tìm ra con đường cho cuộc sống của mình. Thái độ tín thác như con thơ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ luôn được Thiên Chúa đoái nhìn và rộng ban ân sủng.

Đời sống cầu nguyện là nhịp sống thân tình để chúng ta thân thưa cùng Thiên Chúa những ước vọng của đời mình. Thiên Chúa luôn thấu hiểu mọi khó khăn của con người, song qua từng biến cố, Người muốn thanh luyện để con người nhận ra giá trị của lời cầu nguyện. Kiên trì cầu nguyện là luôn hướng về Chúa và chỉ hướng về Chúa, hầu được Người săn sóc giữ gìn như người cha che chở con cái mình.

Lạy Chúa, đã bao lần con cậy vào sức lực, tài năng của bản thân và quên mất ơn Chúa đang trợ giúp con mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức sự thấp hèn, tội lỗi của mình để biết kiên tâm cầu nguyện và tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nhờ ơn Chúa, qua từng giây phút và qua từng lời cầu nguyện trong đời, con trở nên muối men cho đời. Amen.


Comments are closed.