Thứ Ba – Sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 03/01/2023

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

(Ga 1,29-34)

 


Suy niệm

SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON THIÊN CHÚA

 

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

Chủ đề tội lỗi và ân sủng trong lịch sử cứu độ cho thấy rằng tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Dù Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn gần gũi con người, nhưng khi phạm tội thì con người lại tạo ra với Thiên Chúa một khoảng cách. Thiên Chúa yêu thương con người nên nhiều lần và bằng nhiều cách kéo con người lại gần với Người, cuối cùng, Thiên Chúa kéo con người gần đến mức cho làm con của Người. Ân huệ này cho con người được nâng cao hơn cả tình trạng trước khi ông bà nguyên tổ sa ngã. Vậy chúng ta phải làm gì để xứng đáng với hồng ân lớn lao này, xứng đáng là con Thiên Chúa?

Bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Đức Giêsu, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, Đấng mà ông đã loan báo trước đó, Người là Đấng xóa tội trần gian. Tội lỗi chống lại Thiên Chúa, làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Nhưng nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa tình yêu đã chủ động đến gần chúng ta, ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Đức Giêsu đã xóa bỏ tội lỗi chúng ta, nhờ Người chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, thánh Gioan Tông Đồ nói: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa […] Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Thế mà anh em biết: Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi” (1 Ga 3,1.4-5). Chúng ta phạm tội là chống lại Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu chúng ta nên xóa tội và cho làm con của Người. Do đó, chúng ta phải đoạn tuyệt với tội lỗi để sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

Con người chúng ta là thụ tạo giới hạn, thấp hèn và tội lỗi. Chúng ta không làm nổi chuyện gì, không lập được công trạng gì xứng đáng để Thiên Chúa, Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ba lần thánh cho được làm con. Thực sự chúng ta không có gì xứng đáng, chỉ vì Thiên Chúa yêu chúng ta mà Người ban ơn. Vì thế, để sống xứng đáng hơn với ân huệ này, chúng ta cần thanh tẩy mình mỗi ngày khỏi tội. Thánh Gioan cho chúng ta biết: “Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội” (1 Ga 3,5-6). Ở lại trong Đức Giêsu, Chúng ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Hơn thế nữa, ở lại trong Đức Giêsu, chúng ta sẽ như cành nho gắn liền với cây nho, sẽ sinh được nhiều hoa trái (x. Ga 15,5). Một cách cụ thể, Chúa Giêsu nói với các môn đệ hãy giữ giới răn của Người để ở lại trong tình thương của Người. Vì chính Chúa Giêsu đã giữ giới răn của Chúa Cha và ở lại trong tình thương của Cha (x. Ga 15,10).

Để tìm biết và thực thi ý Chúa Cha, Chúa Giêsu liên hệ mật thiết với Chúa Cha trong cầu nguyện và để Chúa Thánh Thần hoạt động trên suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hãy thường xuyên xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện cho ta. Xin Người hoạt động trên cuộc đời chúng ta, dạy và thúc đẩy chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu để chiến thắng được tội lỗi, để mỗi ngày xứng đáng hơn với ơn được làm con Chúa.


Comments are closed.