Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Ngày 24/12/2017

Suy niệm

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”
(Mc 3,35).

Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và ban cho họ dự phần vào sự sống thần linh của Ngài. Tuy nhiên, con người đã đánh mất vinh phúc ấy khi phạm tội bất tuân chống lại Thiên Chúa, khiến con người phải chết và xa lìa Thiên Chúa. Do lòng thương xót, Thiên Chúa không muốn con người phải chết, nên đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, để “Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16b). Chúa Giêsu đã thi hành thánh ý Chúa Cha trong việc giảng dạy dân chúng, ban phát những ơn lành hồn xác cho những người bệnh, ban ơn tha tội cho những tội nhân…như Chúa đã khẳng định với người Do thái rằng: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30b). Cuối cùng, nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mà con người được giao hòa cùng Thiên Chúa, nên nguồn ơn cứu độ cho mọi loài thụ tạo.

Hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu đem đến cho mọi người có đến được với từng người hay không, là còn tùy vào việc mỗi người đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu được trở nên con cái Thiên Chúa, được thông dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu: Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Đế, để có điều kiện thi hành thánh ý Chúa Cha. Tuy nhiên, người tín hữu chỉ có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa cách dễ dàng trong Giáo Hội, nhờ đời sống phụng vụ của Giáo Hội, tuyên xưng về Chúa Giêsu: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Toàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.

Xin cho các tín hữu Chúa, biết mở lòng ra để thi hành thánh ý Chúa, đặc biệt tham dự cách tích cực vào đời sống phụng vụ của Giáo Hội, hầu mỗi người đạt tới ơn cứu độ Chúa đã ban. Amen.


Comments are closed.