Thứ 6 Tuần III Mùa Vọng – Ngày 22/12/2017

Lời Chúa: Lc 1,46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

 


Suy niệm

SỐNG KHIÊM HẠ THEO GƯƠNG ĐỨC MARIA

“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52)

Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy rằng vì kiêu ngạo mà tổ tiên loài người đã bất tuân lệnh Chúa, mở đường cho tội lỗi và sự chết tràn vào thế gian. Công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa dường như thất bại. Thế nhưng Thiên Chúa không thua cuộc, Ngài đã cho một Eva mới xuất hiện và đã làm cho chương trình cứu độ nên tốt đẹp hơn. Người nữ ấy chính là Đức Maria.

Xưa kia Evà, một con người được Thiên Chúa dựng nên vẫn còn hèn kém lại muốn trở nên giống Thiên Chúa và phải chịu cảnh đau khổ. Hôm nay, Đức Maria đã nhận mình hèn mọn, là nữ tỳ thấp hèn của Thiên Chúa. Mẹ luôn sống và ý thức sự khiêm nhường trước mặt Chúa. Mẹ đã thưa lên trong bài kinh Magnificat: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Thái độ khiêm nhường của mẹ rất đẹp lòng Chúa. Vì Mẹ đã nhận mình hèn mọn trước mặt Chúa nên Chúa đã cho mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Thiên Đàng.

Trong cuộc sống, theo bản tính tự nhiên, ai cũng muốn đáng được tôn trọng và kính phục. Đó là một ý muốn tốt. Tuy thế, ý muốn đó khi trở nên quá đáng sẽ dẫn con người đến thái độ kiêu ngạo. Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta phải biết từ bỏ thói kiêu căng, noi gương Mẹ Maria sống khiêm hạ hết mình. Vì đối với Chúa, khiêm nhường không hạ thấp mà nâng cao con người lên. Bởi lẽ sống khiêm nhường là con đường giúp chúng ta thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã từng nói: “Nếu bạn hỏi tôi con đường nào giúp chúng ta đến với Thiên Chúa? Tôi có thể trả lời, đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường”. Khiêm nhường là con đường đầy hy vọng mà Mẹ Maria đã vạch ra để dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu , trong tâm tình chờ đón Chúa đến, chúng con muốn nối tiếp lời tạ ơn của Mẹ Maria để dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen cảm tạ. Chúng con nhận thấy mình nhận được rất nhiều hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa, thế mà lắm lúc chúng con lại kiêu căng, tự phụ. Xin Chúa giúp chúng con biết sống khiêm nhường để được Chúa ngự vào trong tâm hồn như xưa Chúa đã ngự vào trong cung lòng khiêm nhường của Đức Mẹ vậy.


Comments are closed.