Thứ 5 Tuần 20 Thường Niên – Ngày 22/08/2019

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên Thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên Thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên Thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt Bà.

 


Suy niệm

SINH RA ĐẤNG THÁNH

“Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

“Sinh ra” vừa là một hành động vừa là một kết quả của một tiến trình diễn ra theo quy luật tự nhiên: trái nào giống đó, loại nào loài đó (x. St 1,11-25). Nơi con người cũng không nằm ngoài quy luật. Nhưng với Đức Trinh Nữ Maria vừa có nét tương đồng vừa lại thật khác biệt và trổi vượt trên tất cả: “Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

Đức Maria đã sinh ra một con người theo tiến trình tự nhiên, nhưng khác biệt ở chỗ mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần và trổi vượt trên mọi người nữ vì người con được sinh ra vừa là con của con người cũng là Con Thiên Chúa, là Đấng Thánh (x. Lc 1,35). Đức Maria được đầy ân phúc như thế là vì Mẹ đã đươc nghĩa với Chúa và được Thiên Chúa ở cùng (x. Lc 1,30.28). Bên cạnh đó, Mẹ cũng thật khiêm tốn khi đón nhận thánh ý Chúa trong đời mình: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Nhờ Mẹ mà một triều đại vô tận mở ra (x. Lc 1,33) và Chúa Giêsu nơi máu và nước của Ngài đổ ra trên thánh giá đã sinh ra một nhân loại mới, trong đó người Kitô hữu, nhờ bí tích Thánh Tẩy, được sinh ra trở nên con cái Thiên Chúa. Và Chúa đã làm người để cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Như thế, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường mở ra đón nhận thánh ý Chúa, đồng thời sống xứng đáng với thiên chức làm con của Đấng Tối Cao qua việc sinh ra trong đời mình những tư tưởng lành thánh, những lời nói thánh thiện, những việc làm với trọn vẹn con người thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con luôn kiên tâm sống được nghĩa với Chúa, kiên tâm sinh ra trong đời mình những điều thánh thiện để chúng con cũng được cùng hiển trị với Chúa (x. 2Tm 2,12). Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương của Giáo hội vinh quang, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.


Comments are closed.