Thứ 5 Tuần 1 Mùa Chay – Ngày 22/02/2018

Lời Chúa: Mt 16, 13 – 19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

 


Suy niệm

VỊ GIÁO HOÀNG TIÊN KHỞI

Vậy Thầy bảo con biết: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16, 18).

Theo các sách Tin mừng, ta nhận thấy cuộc đời Thánh Phêrô được gắn kết với cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu: ngài thuộc nhóm môn đệ đầu tiên được Chúa chọn gọi bên biển hồ Tibêria (x. Mt 4 18-22); được Chúa ưu ái ghé thăm gia đình (x. Mt 8, 14-15); được Chúa truyền cho đi trên mặt nước đến với Chúa (x. Mt 14, 28-30); từng tuyên tín Chúa là Đấng Kitô (x. Mt 16, 16); được diện kiến Chúa biến hình (x. Mt 17, 4-5); được Chúa tiên báo về sự vấp ngã và sự chết (x. Mt 26, 34-35; Ga 21, 19); v.v.

Tuy được gắn kết với Chúa, song cuộc đời của thánh Phêrô lắm lúc lắng lo, sợ hãi đến độ ngã lòng (x. Mt 14, 30; Mt 26, 69-75). Dầu vậy, Chúa vẫn chọn ngài làm Tông đồ trưởng – vị Giáo hoàng tiên khởi. Ngay sau khi Phêrô tuyên tín Chúa là Đấng Kitô, Chúa đã tỏ cho Phêrô và các môn đệ biết về ý định của Chúa Cha: “Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy” (Mt 16, 17). Ý định này rõ nét nhất khi Chúa xác quyết: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18).

Trong cương vị Giáo hoàng, thánh Phêrô được Chúa chuyển cầu trước những thử thách: “Thầy đã cầu nguyện cho anh khỏi yếu lòng tin. Phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho những anh em khác vững tin” (Lc 22, 32). Rồi khi bị bách hại, ngài cũng hằng được đón nhận những lời chuyển cầu của Hội Thánh: “Đang khi ông Phêrô bị giam giữ trong ngục, Hội Thánh không ngừng cầu xin Chúa cho ông” (Cv 12, 5). Và ngày nay, ngai vị ấy vẫn đượm thắm những lời cầu nguyện của con cái Giáo hội trong các Thánh lễ, các giờ Chầu Thánh Thể, các kinh nguyện riêng, v.v.

Lạy Chúa, xin gìn giữ và bảo vệ Hội thánh Chúa được luôn tinh tuyền và thánh thiện. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và các Đức Giám mục để các ngài dẫn dắt con thuyền Giáo hội theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.


Comments are closed.