Thứ 4 Tuần 6 Phục Sinh – Ngày 09/05/2018

Lời Chúa: Ga 16,12-15

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 


Suy niệm

CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG DẪN TỚI SỰ THẬT

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” ( Ga 16,13).

Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ông: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16) “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13) và “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Các tông đồ là những người đi theo Chúa Giêsu từ Galilê đến Giêrusalem. Các ông cùng sống, cùng ở với Chúa. Nhưng để tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu thì các ông cần Chúa hiện ra và gặp gỡ các ông. Dù vậy điều đó vẫn chưa đủ để các ông ra đi làm chứng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu vì lòng trí các ông còn chậm tin và chưa hiểu mọi sự về Chúa Giêsu. Chỉ khi được đón nhận Chúa Thánh Thần thì các ông mới có thể ra đi để làm chứng về Chúa Giêsu và can đảm rao giảng Tin Mừng cho muôn dân tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất ( x.Cv 1,8).

Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông đồ được tái sinh và đổi mới. Các ông hiểu những gì Kinh Thánh viết về Chúa Giêsu và những gì Người đã nói với các ông lúc Người còn sống, như: Người “là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa” ( Ga 20,31) và Người phải chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang của Người (x. Lc 24,26). “Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh” (1Pr 5,18). “ Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Giê-su từ cõi chết sống lại” ( Ga 13,34). “Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê” (Dt 5,9-10). Được đầy Thánh Thần (x. Cv 2,4;4,8), các tông đồ can đảm mở tung cánh cửa đóng kín, không còn lo sợ người Do Thái bách hại. Cùng với Thánh Thần, các tông đồ ra đi làm chứng cho Chúa Giêsu (x. Ga 5,32), Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ( x. Ga 14,6).

Chúa Thánh Thần không đem tới một giáo lý mới thay thế hay kiện toàn giáo lý tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng về Chúa Giêsu (x. Ga 15,26), Người không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho các ông biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Chúa Giêsu (x. Ga 16,14).

“Không ai có thể nói rằng: ‘Đức Giê-su là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1 Cr 12,3). Nguyện xin cho mỗi người Kitô hữu “luôn khao khát những ơn của Thần Khí” (1Cr 14,1), biết cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, để Thần Khí đổi mới tâm trí mỗi người, và mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa( x. Ep 4,22-23).


Comments are closed.