Thứ 4 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 25/07/2018

Lời Chúa: Mt 20,20 – 28

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

CHUNG CHÉN VỚI THẦY

“Chén của Thầy, anh em cũng sẽ uống” (Mt 20,23a).

Trong lúc Đức Giêsu đang tiến về Giêrusalem và vừa loan báo cuộc khổ nạn Ngài sẽ thực hiện tại đó (x. Mt 20,20 – 28), thì Giacôbê và Gioan nhờ mẹ đến xin Đức Giêsu một đặc ân: “Được ngồi bên hữu, bên tả Thầy trong vương quốc của Thầy”. Rõ ràng cùng đi với Chúa nhưng lòng trí các ông quá cách xa lòng trí Chúa. Con đường Chúa đi là con đường trải qua thập giá khổ đau để tới vinh quang nước Chúa. Ngược lại hai tông đồ Giacôbê và Gioan chỉ muốn theo Chúa tới vinh quang theo nghĩa trần gian mà không qua thập giá. Bằng câu hỏi: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Đức Giêsu cố gắng tẩy não các ông từ lòng ham hố vinh quang trần thế chuyển sang chấp nhận cùng với Ngài đi trên con đường dẫn đến vinh quang nước trời là xuyên qua khổ giá, được diễn tả qua hình ảnh chén đắng. Không phải chỉ có thánh Giacôbê và Gioan mà hầu như ai cũng đều có ước mơ địa vị thống trị người khác, được giàu sang, an nhàn. Chắc hẳn đã có lúc chúng ta thắc mắc: Mình là con cái Chúa mà sao cứ nghèo đói, bệnh tật, gặp thất bại trong cuộc sống.

Bài học Chúa dạy cho hai thánh Giacôbê và Gioan năm xưa cũng chính là bài học Chúa muốn dạy cho chúng ta hôm nay. Chúa muốn ta hiểu rằng: Để được chung phần vinh quang với Chúa, ta phải chấp nhận chung phận thập giá với Chúa. Làm môn đệ Chúa không phải là để được đặc lợi đặc quyền, nhưng là để cùng Chúa hiến dâng cách vô vị lợi cho tha nhân. Khi ta càng tiến sâu vào con đường thập giá, càng hy sinh phục vụ vì yêu mến, khi ta càng bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Chúa, thì ta càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Khi ta đã nên giống Chúa Giêsu trên con đường thập giá, ta sẽ nên giống Chúa trong vinh quang phục sinh nước trời.

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi hai thánh Giacôbê và Gioan uống chung chén đắng thập giá với Chúa. Chúa cũng đang mời gọi chúng con bước theo Chúa trên con đường từ bỏ và vác thập giá mình. Xin tình yêu Chúa nên sức mạnh cho con để con tin tưởng và trung thành làm môn đệ Chúa đến cùng như các thánh tông đồ xưa, để cuối cùng vì yêu mến Chúa con cũng vui lòng cùng chung chén đắng với Chúa để được hạnh phúc muôn đời. Amen.


Comments are closed.