Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 13/02/2018

Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và họ chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Chúa Giêsu căn dặn các ông : “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Pharisêu và men Hêrôđê !”. Các môn đệ bàn tán với nhau về việc họ không có bánh. Chúa Giêsu biết ý nên nói với các ông : “Sao các con lại bàn tán về việc các con không có bánh ?”. Các con chưa biết, chưa thấu hiểu sao ? Các con tối dạ như thế sao? Các con có mắt mà không thấy, có tai rnà không nghe ? Các con không nhớ, khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy bánh vụn ?” Các ông thưa : “Mười hai thúng”. “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy bánh vụn ?” Họ thưa : “Bảy thúng”. Người bảo họ : “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao ?”

 


Suy niệm

ĐỀ PHÒNG NHỮNG ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN ĐỨC TIN

Chúa Giêsu căn dặn các ông : “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Pharisêu và men Hêrôđê !” (Mc 8, 15)

Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu sử dụng rất nhiều hình ảnh quen thuộc với đời sống để làm cho các chân lí cao siêu gần gũi và dễ hiểu hơn. Một trong những hình ảnh đó là “men”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng hình ảnh này để nhắc các Tông đồ đề phòng giáo lí sai lạc của phái Pha-ri-sêu và phái Hê-rô-đê.

Ngay sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, nuôi khoảng bốn ngàn người, “những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người” (Mc 8, 11). Mặc dầu được chứng kiến phép lạ cách nhãn tiền, họ vẫn cứng lòng tin. Ngay cả chính các Tông đồ, tuy đã theo Thầy nhiều năm, chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ, vẫn không đặt trọn vẹn niềm tin vào Chúa. Mối bận tâm về cơm bánh đã khiến các ông không nắm bắt được sứ điệp của Chúa Giêsu. Sau khi được Chúa giáo huấn, “bấy giờ các ông mới hiểu là Người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pha-ri-sêu và Xa-đốc” (Mt 16, 12).

Lời cảnh báo của Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ vẫn còn nguyên giá trị đối với Kitô hữu chúng ta. Ngày nay “men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê” là những hệ tư tưởng phản Tin Mừng, lối sống thực dụng, tham lam và ích kỉ. Sống giữa một xã hội dường như chỉ tìm kiếm những của cải vật chất mà quên đi những giá trị thiêng liêng, rất có thể chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ đức tin của mình?

Trước hết, chúng ta phải ý thức rằng đức tin của mình có thể bị suy yếu và mất đi vì cám dỗ bên ngoài và yếu đuối bên trong. Vì thế, chúng ta cần luôn nhớ và thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26, 41). Phải luôn luôn nhắc nhở bản thân “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16, 26) và “thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó” (1 Ga 2,17), để tránh quyến luyến của cải thế tục quá đáng. Hãy luôn giục lòng tin vào tình thương quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33). Cuối cùng, hãy trung thành và sống theo những hướng dẫn của Hội Thánh. Đức tin của Giáo Hội sẽ khích lệ, nâng đỡ và bảo vệ đức tin của chúng ta. Chớ gì tất cả chúng ta ngày càng trưởng thành hơn trong đức mến, vững vàng trong đức tin để đạt được niềm hy vọng hồng phúc đã dành sẵn cho chúng ta.

Lạy Chúa, ngày nay, chúng con phải đối diện với muôn vàn thách đố về đức tin nhưng chúng con lại yếu đuối và hay đổi thay. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con để chúng con vững vàng trước bao cám dỗ và thử thách. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen


Comments are closed.