Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 12/02/2018

Lời Chúa: Mc 8, 11-13

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.


Suy niệm

HOA TRÁI CỦA ĐỨC TIN

Tôi bảo thật cho các ông biết: “Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”.
(Mc 8, 12b)

Nhóm Pharisiêu đến đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ từ trời, phép lạ từ Thiên Chúa để thử Người. Chúa không cho một phép lạ nào để thỏa mãn ý riêng của họ. Hành động từ chối dứt khoát của Chúa Giêsu nói lên một trong những hoa trái của đức tin, đó là đức tin sinh ra phép lạ.

Thật vậy, Chúa Giêsu xuống thế làm người để thông ban ơn cứu độ cho con người. Muốn được cứu độ, con người phải tin vào Thiên Chúa và tin vào Đấng Người sai đến là Chúa Giêsu. Hoa trái đầu tiên của đức tin là được Chúa Giêsu ban ơn qua các phép lạ chữa lành: Người bại liệt được chữa lành (x. Mc 2, 1-12), người đàn bà bị băng huyết được khỏi vì bà tin rằng chỉ cần sờ vào áo của Chúa Giêsu là được cứu (Mc 5, 25-34), v.v. Cuối cùng, hoa trái trọn vẹn của đức tin là được hưởng ơn cứu độ trọn đầy bên Thiên Chúa Hằng Sống như người trộm lành được Chúa hứa: “Ngay trong hôm nay, ngươi sẽ được ở trên Thiên đàng với Ta” vì anh tin Chúa Giêsu có thể cứu anh (x. Lc 23, 42).

Ngược lại, phép lạ không thể xảy ra nếu con người không có lòng tin; bằng chứng là Chúa Giêsu không làm phép lạ tại quê hương Nazareth vì dân chúng không tin vào Người. Đức tin yếu kém cũng không làm phát sinh phép lạ như trường hợp các môn đệ không thể chữa lành đứa trẻ bị kinh phong bởi lòng tin của các ông còn yếu (x. Mt 17, 20). Như vậy, hoa trái của đức tin là đức tin sinh ra phép lạ, chứ không phải phép lạ đương nhiên phát sinh để tin.

Câu chuyện của nhóm Pharisiêu vẫn luôn hiện thực với chúng ta hôm nay. Chúng ta thường xin Chúa làm phép lạ để thử quyền năng, tình yêu của Chúa. Chúng ta quên rằng, Chúa đã thương tạo dựng chúng ta cách lạ lùng, đó là phép lạ mà chúng ta dùng cả đời này để tạ ơn Chúa cũng không đủ. Không những thế, Thiên Chúa còn cứu độ chúng ta cách lạ lùng hơn nữa khi sai chính Người Con của Ngài đến chịu chết để cứu độ chúng ta.

Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta phải sống theo thánh ý Chúa để không phụ lòng và sự tín nhiệm của Chúa. Chúng ta cũng đừng quên: Thánh lễ là phép lạ hiện tại hóa ơn cứu độ của Thiên Chúa. Siêng năng, sốt sắng tham dự Thánh lễ trọn cả xác hồn sẽ đem lại ơn cứu độ, giúp chúng ta hưởng nếm trước hạnh phúc Nước Trời, đó là phép lạ viên mãn của Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta còn phải xin Chúa một phép lạ nào nữa? Hay, xin phép lạ để làm gì?

Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con, để trong mọi sự, chúng con luôn tín thác vào tình thương của Chúa hầu có thể nhận được phép lạ Chúa ban. Amen.


Comments are closed.