Thứ 3 Tuần 5 Mùa Chay – Ngày 20/03/2018

Lời Chúa: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 


Suy niệm

NGUỒN GỐC THẦN LINH CỦA ĐỨC GIÊSU

“Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao” (Ga 8, 23).

Khi nghe những lời rao giảng và thấy các phép lạ Chúa Giêsu làm, người ta thường thắc mắc về nguồn gốc của Người: “Con người đó là ai vậy ?” (Ga 12, 34); “Ông này là ai vậy mà gió và biển phải vâng phục?” (Mc 4, 41). Điển hình như trong trích đoạn Tin Mừng (Ga 8, 21-30), những người biệt phái nghe Chúa Giêsu cảnh báo: “Nếu các ông không tin Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” (Ga 8, 24) thì họ hỏi lại Người: “Ông là ai ?” (Ga 8, 25). Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết nguồn gốc thần linh của Người: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này ” (Ga 8, 23). Chúa Giêsu đã chỉ cho họ biết có hai thế giới: thế giới vật chất thuộc về thế gian và thế giới thần linh thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, là Đấng Cứu Độ mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Tất cả những ai tin vào Người, để Người dẫn dắt cuộc đời thì họ sẽ sống vĩnh cửu với Người trong cuộc sống mai sau. Những ai không tin vào Người thì “mang tội mình mà chết”, nghĩa là không được giải thoát khỏi quyền lực sự dữ. Ngay thời điểm Chúa Giêsu rao giảng, có nhiều kẻ chưa tin Người là Thiên Chúa, và là vị Cứu Chúa. Chỉ đến khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, bị “giương cao lên”, nghĩa là bị đóng đinh trên thập giá và nhất là sau khi Người phục sinh, nhiều người mới tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, Ngài đến thế gian để cứu độ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại, và Giáo Hội đã loan truyền biến cố trọng đại ấy đến nay đã hơn 2000 năm nhưng vẫn còn nhiều người chưa tin nhận Chúa Giêsu. Có những người còn hoài nghi nguồn gốc thần linh của Người. Như Chúa Giêsu đã nói: những ai không tin Người Hằng Hữu, là Cứu Chúa thì sẽ mang theo tội lỗi mình mà chết, nghĩa là phải xa Chúa đời đời (x. Ga 8, 24).

Là những người Kitô hữu, trong những ngày cuối của mùa chay thánh này, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi xác tín lại đức tin của mình vào Người. Nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa, chúng ta phải thay đổi con người tội lỗi của mình, chấp nhận đi vào con đường khổ giá với Chúa, hy vọng chúng ta sẽ được phục sinh như Người. Sự hoán cải nội tâm và thay đổi lối sống cho phù hợp với Tin Mừng là dấu chứng về sự trưởng thành trong đời sống đức tin của chúng ta. Đồng thời, đây cũng là lời loan báo và là bằng chứng để mọi người nhận ra Chúa Giêsu, Đấng mà ta đang tôn thờ là Đấng Hằng Hữu, là Cứu Chúa đích thực của toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết thiện chí tìm kiếm Chúa với tất cả lòng mến và cậy trông, hầu mỗi người chúng con có được cảm nhận về Chúa thật sâu sắc và cá vị. Từ đó, chúng con dám thay đổi lối sống, cùng Chúa bước vào cuộc khổ nạn và hy vọng được sống với Chúa mai sau trên Thiên Đàng. Amen.


Comments are closed.