Thứ 2 Tuần 20 Thường Niên – Ngày 20/08/2018

Lời Chúa: Mt 19,16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn.” Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?”Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người,chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính chamẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình.” Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó, tôi đã giữ từ khi còn niên-thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?”Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta.”Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi: vì anh có nhiều sản nghiệp.

 


Suy niệm

VÂNG LỜI ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta” (Mt 19,21).

Người thanh niên với tuổi đời trẻ trung đã biết tìm kiếm điều mà các bậc tổ tiên và bao hiền nhân đã tìm kiếm: khôn ngoan, hạnh phúc và trọn lành. Khi biết Đức Giêsu là bậc thầy về khôn ngoan, cũng như biết các giáo huấn và phép lạ của Người, thì anh mong gặp Người để được chỉ dẫn. Đức Giêsu cho anh ta biết: “Muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn, đó là chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy thảo kính chamẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình” (Mt 19,17-20). Giữ giới răn, giữ giáo huấn Chúa là thể hiện sự vâng phục Thiên Chúa, là nhìn nhận mình nhỏ bé và giới hạn. Đây là mầm mống sự hoàn thiện mà các hiền nhân đã đúc kết từ bao đời nay.

Đức Giêsu muốn kiểm chứng “tình yêu người như chính mình” mà người thanh niên nói “đã tuân giữ từ thuở nhỏ”, bằng cách khuyên anh “bán tất cả của cải” mà cho người nghèo. Thể hiện tình yêu thương không chỉ nói là đủ, mà còn phải thực hành. Yêu cầu của Đức Giêsu để “nên trọn lành” thì phải thực hành dứt khoát và trọn vẹn. Đức Giêsu cho anh bài học, đó là không chỉ “giữ lấy” những điều được truyền dạy mà còn phải biết “trao đi” chính mình. Đức Giêsu không chấm dứt mọi hạnh phúc của anh ta ở đời này; Người cho anh một hạnh phúc cao cả, đó là được theo Chúa, được ở với Người, trở thành môn đệ của “Thầy nhân lành” mà ban đầu anh muốn gặp.

Trong cuộc sống, nhiều lúc ta tự hỏi mình vâng lời Chúa thì được gì? Bài học “giữ lấy” “trao đi” mà Chúa dạy cho người thanh niên, cũng là để nói lên rằng Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của ta nếu ta dám dấn thân theo Người. Chúa sẽ không hẹp hòi khi ta không tính toán hơn thiệt, khi ta không tiếc nuối chia sẻ hay khi ta dám từ bỏ của cải và tài năng.

Lạy Chúa, chúng con thật lòng và tự nguyện bước đi theo Chúa. Chúng con không mong được Chúa cho gấp trăm ở đời này, nhưng xin được Chúa ban cho sự sống đời sau trong Nước Trời. Xin cho chúng con thật lòng theo Chúa mà không đặt một điều kiện nào với Chúa hết. Amen.


Comments are closed.