Thứ 2 sau Chúa Nhật 3 Thường Niên B – Ngày 22/01/2018

Lời Chúa: Mc 3,22-30

Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám.

 


Suy niệm

Hãy Cậy Dựa Vào Thiên Chúa Quyền Uy

“Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” (Mc 3,27).

Sau khi nguyên tổ phạm tội do lời xúi giục của Xa-tan, tội lỗi đã xâm nhập thế gian. Thế gian đầy dẫy tội lỗi và nằm dưới ách thống trị của Xa-tan. Xa-tan gieo vào lòng mỗi người ý định đi ngược lại chương trình Thiên Chúa, không tuân phục Thiên Chúa nữa mà lại tuân phục Xa-tan. Ai phạm tội thì bị Xa-tan thống trị.

Nhìn lại lịch sử dân Israel, từ khi có Thập điều, niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất của Israel mới được củng cố chắc chắn. Nhưng khi vào Đất hứa, dân đã lây nhiễm văn hoá và tục lệ của các dân bản xứ. Những người này không có Lề luật như dân Israel. Họ thường tin vào quyền năng nơi tượng thần của chư dân. Những người thời Chúa Giêsu quan niệm những tượng thần đó là hiện thân của Xa-tan.

Trong trang Tin mừng hôm nay, các Kinh sư cho rằng Đức Giêsu dựa vào thế quỷ vương Bê-en-dê-bun – thần của xứ Ca-na-an mà họ cho là Xa-tan – để làm phép lạ. Họ cho rằng Chúa Giêsu theo tà thần và chối bỏ Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khiển trách họ và chỉ cho họ thấy rằng Xa-tan ở đâu cũng là xấu xa và không có chuyện Xa-tan lại tự chống đối mình. Việc Đức Giêsu trừ quỷ chứng tỏ sức mạnh của Thiên Chúa trên Xa-tan. Đức Giêsu đến trong thế gian để giải thoát cho những người đang bị Xa-tan thống trị, để cứu chữa những ai đã bị tội lỗi làm tổn thương, để phục hồi họ và ban cho họ ân sủng Nước Trời.

Ngày nay, khoa học kỹ thuật có những bước tiến nhảy vọt và chúng ta thường bị lôi cuốn và thu hút vào những phương tiện tân tiến ấy. Chúng ta thích nói chuyện qua điện thoại hơn là gặp mặt trực tiếp, thích nhắn tin hơn là gửi thiệp, thích đọc trên một máy tính hơn là trên sách, thích nói về công nghệ hơn là nói về Chúa, v.v. Chúng ta dễ tin vào một bài báo hơn là Kinh Thánh, dễ làm theo lời người nổi tiếng hơn là Lời Chúa! Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào Đức Giêsu để được cứu thoát khỏi tội lỗi và các việc làm của Xa-tan. Ai nghe và thực hành lời Chúa sẽ được ban thưởng Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin tưởng vào Chúa trên hết mọi sự, để con luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa Uy Quyền mà chống lại ý đồ của Xa-tan, ngõ hầu con có thể thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống và đạt được ơn cứu độ là phần thưởng Nước Trời. Amen.


Comments are closed.