Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXV-TN, 26-9-2023 Lc 8, 19-21  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gia đình của Ngài nghe và làm theo Lời Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXV-TN, 26-9-2023

Lc 8, 19-21

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Gia đình của Ngài nghe và làm theo Lời Thiên Chúa

1.LECTIO

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 8, 19-21) tiếp tục thách thức chúng ta đáp ứng trọn vẹn với lời Chúa. Mẹ của Chúa Giêsu và những thân nhân khác đến gặp Chúa Giêsu, nhưng bị đám đông ngăn cản. Họ đứng bên ngoài và gọi Chúa ra. Vị Tôn Sư thần linh sử dụng một cách khôn ngoan dịp thân nhân mình đến thăm để khẳng định rằng mối quan hệ cơ bản với Ngài không nằm ở huyết thống hay các sự trần thế khác, mà là nhờ việc nghe và hành động theo lời Chúa. Trong khi họ hàng của mình đang chờ đợi bên ngoài, Chúa Giêsu phác họa những gì làm nên gia đình thiêng liêng của Ngài – những người nghe và tuân theo lời Chúa mới là thành viên gia đình đích thực của Ngài.

Dưới ánh sáng câu trả lời của Mẹ Maria trong ngày truyền tin, “Nầy tôi là tôi tớ Chúa; tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”, mẹ của Chúa Giêsu là hình mẫu cao nhất về người nghe và hành động theo lời Chúa. Đức Maria là gương mẫu về sự tiếp thu lời Chúa. Trong lòng Mẹ, Lời Chúa trở nên xác thịt, và Mẹ sinh ra Đấng Cứu Độ trần gian. Mẹ Maria thực sự là mẹ của Chúa Giêsu và do đó là thành phần ưu tuyển nhất trong “gia đình của Thiên Chúa”.

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự nghe lời Chúa và hành động theo lời đó không?
Tôi có nhìn lên Mẹ Maria như gương mẫu của việc nghe và hành động theo lời Chúa không ?
Gia đình tôi giúp tôi hay ngăn cản tôi tham gia vào cộng đoàn Kitô hữu ?
Tôi làm thế nào để thực hiện cam kết của tôi trong cộng đoàn Kitô hữu mà không làm tổn hại cho gia đình hoặc cộng đoàn ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con tiêu chuẩn thực sự về mối quan hệ họ hàng với Chúa. Xin giúp chúng con nhìn Đức Maria như một gương mẫu tối thượng trong việc nghe và hành động theo lời Chúa, để chúng con thực sự thuộc về gia đình của Chúa. Nhân danh Chúa, xin để chúng con là anh chị em của nhau. Chúng con chúc tụng và cảm ơn vì đã làm cho chúng con trở thành một phần trong gia đình của Thiên Chúa. Xin thường xuyên hướng dẫn chúng con theo đường lối huấn lệnh của Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4.CONTEMPLATIO

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”

5.ACTIO

Bằng lời cầu nguyện và hành động bác ái cụ thể, tôi là anh chị em với những người đang cần được giúp đỡ. Tôi để Chúa tốt lành làm rõ động cơ sâu xa nhất trong lòng tôi và thanh tẩy suy nghĩ, hành động và ý định của tôi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.