Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh – Năm B

Lời Chúa: Mt 2, 1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”. Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

 


Suy niệm

 Các đại giáo trưởng và các luật sĩ là những người rất am hiểu Thánh Kinh. Họ cắt nghĩa và chỉ cho Hêrôđê biết nơi Đấng Cứu Thế sinh ra nhưng chính họ lại không tin, không nhận ra Người vì sự thật về Người không phù hợp với những quan điểm cố hữu của họ. Chỉ những tâm hồn đơn sơ như các mục đồng, những tâm hồn mở rộng, khao khát chân lý như các đạo sĩ mới được hạnh phúc nhận biết Người. Theo ánh sao lạ, các đạo sĩ đã gặp và nhận ra vị Vua vinh quang nơi hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Họ quỳ xuống, thờ lạy và dâng tiến Người lễ vật.  

 Sự tương phản giữa hai thái độ trên cho thấy đức tin không phải là một ước mơ lãng mạn, một nhận thức suông nhưng là hành động, là thực hiện. Đức tin của chúng ta đang ở tình trạng nào ? Chúng ta có luôn thao thức tìm kiếm Chúa và sẵn sàng thực thi thánh ý Ngài không ?  

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết chọn Chúa làm hạnh phúc cho mình và không ngừng kiến tạo hạnh phúc cho nhau.  


 

Comments are closed.