Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh – Năm B

Lời Chúa: Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

 


Suy niệm

 Chúa Giêsu di chuyển qua nhiều địa danh, nhiều vùng đất : Galilê, Nadarét, miền duyên hải thành Capharnaum, đến giáp ranh giới Giabulon và Nephtali. Nhìn Chúa đến hai vùng đất Giabulon và Nephtali là vùng đất dân ngoại, thánh Matthêu thấy ứng nghiệm một trong những lời của tiên tri Isaia về Chúa Giêsu : “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang ! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Như thế, thánh Matthêu muốn xác định : Chúa Giêsu chính là ánh sáng thật ; ánh sáng “xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. ‘Người’ đây được đại diện bởi dân ở đất Giabulon và Nephtali ; còn ‘bóng sự chết’ chính là tội lỗi con người đã phạm. Chúa Giêsu là ánh sáng, đến chiếu soi con người, khi Chúa “đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng Tin mừng Nước Trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân”, đặc biệt khi Chúa kêu gọi : “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến”. Với lời kêu gọi hối cải, Chúa cho thấy : tội lỗi đã khiến người ta ra tối tăm, thậm chí phải chết. Bởi đó, nếu không hối cải, người ta sẽ chết, sẽ ở mãi trong tối tăm.  

 Chúa là ánh sáng. Và người ta đã đón nhận Chúa, khi họ đem đến cho Chúa “đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan”. Còn tôi đã biết đón nhận Chúa Giêsu là ánh sáng của đời tôi chưa ? 

Lạy Chúa, Chúa đã nói với người Do-thái : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12). Con xin đi theo Chúa luôn mãi, là luôn suy nghĩ, nói năng và hành động theo gương mẫu là chính Chúa. Amen. 


Comments are closed.