Chúa Nhật 7 Thường Niên A – Ngày 23/02/2020

Lời Chúa: Mt 5,38-48

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: “Đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”. Các con cũng đã nghe dạy rằng “Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương”. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì ; nào những người thu thuế không làm như vậy ư. Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn ; nào dân ngoại không làm như vậy sao. Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành”

 


Suy niệm

ƠN GỌI NÊN THÁNH

“Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành” (Mt 5,48).

Thánh Matthêu trình thuật về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với những người Pharisiêu và Kinh Sư. Cuộc tranh luận về việc tuân giữ những khoản luật chi li với việc thực thi điều trọng tâm của lề luật. Đức Giêsu muốn đưa những độc giả Do Thái đương thời đi vào trọng tâm của luật là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là “Ðấng từ bi, hay thương xót và rất mực khoan nhân” (Tv 102,10). Chính Người đã chọn gọi họ vào trong tương quan mật thiết với mình. Và Người đã thánh hiến họ (x. Gr 1,5). Người không ngừng mời gọi: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,1). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi người: “Hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành” (Mt 5,48).

Khi chịu phép Thánh Tẩy, là Kitô hữu, tất cả chúng ta thuộc về Ðức Ki-tô và thuộc về Thiên Chúa. Nhờ Ân Sủng của Chúa Thánh Thần, mỗi người trở nên đền thờ của Thiên Chúa cư ngụ. Mỗi Kitô hữu đảm nhận trách nhiệm “nên nhân, nên thánh” ở bất cứ nơi đâu chúng ta hiện diện. Sứ mạng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phản chiếu và thể hiện cụ thể chính đời sống của Người. Bởi vậy, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh vì “ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4,3). Chúng ta thường nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những bậc hiền nhân thánh đức. Không phải thế! không có một thánh nhân nào mà lại không có một quá khứ và không một tội nhân nào lại không có một tương lai. Các thánh cũng đã từng sống cuộc sống rất thực trong hoàn cảnh cụ thể của mình.

Mỗi người đã được Thiên Chúa gọi và đã chọn từ trước tạo thiên lập địa để nên thánh (x. Ep 1,4). Mỗi người chúng ta có thể nên thánh qua lối sống giản dị, trong từng cử chỉ nhỏ bé đầy yêu thương. Những cử chỉ ấy sẽ mang ý nghĩa đầy đủ và trọn vẹn hơn trong Đức Kitô, nhờ Đức Kitô và với Đức Kitô. Nhờ sự thông phần vào sự thánh thiện của Người (x. Dt 12,10), mỗi người kết hợp một cách liên lỉ và mật thiết với các mầu nhiệm cuộc đời của Người. Với cách thức độc đáo và riêng tư, tự trong sâu thẳm, mỗi người chúng ta có thể thốt lên: “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Tôi quyết sống cho Sự Sống Bất Diệt và không bao giờ tôi có thể chấp nhận sống nửa vời. Như thế, chính Đức Kitô sẽ ban Thánh Thần để giúp ta mỗi người sống tất cả những gì mà Người đã sống. Người sẽ sống những điều ấy trong chúng ta.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng và thánh thiện, là Đấng đầy lòng từ bi và hay thương xót. Chính Cha đã gọi chúng con vào đời để trở nên con người thánh thiện và thuộc về Cha. Là một người Kitô hữu, mỗi người chúng con đã được Cha thánh hiến và thuộc trọn về Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô và trong Thánh Thần. Xin Cha không ngừng ban Thánh Thần để biến đổi mỗi người chúng con từng ngày để nên thánh thiện hơn như Cha là Đấng thánh thiện và trọn lành. Amen


Comments are closed.