Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 


Suy niệm

 Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Lời rao giảng của Ngài không phải như lời người phàm nhưng là Lời ban sự sống và mang lại ơn giải thoát. Ai tin vào Lời của Ngài và lãnh nhận Phép Rửa thì sẽ được ơn cứu độ.

 Chúa Giêsu về trời, Ngài không còn hiện diện cách hữu hình với con người nữa, nhưng hiện diện cách phong phú và sống động khi cộng đoàn được qui tụ nhân danh Ngài, khi Lời Ngài được công bố, và khi Hội Thánh cử hành các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu tiếp tục hoạt động trong Giáo hội để Tin Mừng của Ngài được loan báo cho mọi loài thụ tạo. Lời Ngài còn được vang vọng trong thế giới qua đời sống chứng tá hàng ngày của các Kitô hữu.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa trao cho Giáo Hội sứ vụ tiếp nối công cuộc loan báo Tin mừng của Chúa đến tận cùng trái đất. Lời Chúa hôm nay giúp chúng con khám phá ra rằng, dù còn giới hạn và bất toàn, nhưng chúng con không đơn độc, vì Chúa luôn ở cùng để biến đổi chúng con và biến đổi thế giới này. Ý thức có Chúa cùng đồng hành, xin cho chúng con luôn biết nhiệt thành cộng tác và can đảm làm chứng cho Tin mừng nước Chúa. Amen. 


 

Comments are closed.