Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 16, 10-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.


Suy niệm

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Qua những phương tiện truyền thông hàng ngày, chúng ta đau lòng chứng kiến sức công phá khủng khiếp của thế lực tiền tài, vật chất đối với nền đạo đức, luân lý và tình người. Ham mê tiền tài, vật chất là một cám dỗ mãnh liệt, đặc biệt trong xã hội đề cao hưởng thụ hôm nay. Thực trạng ấy cho thấy lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu là một đòi hỏi rất hợp thời. Khi lệ thuộc vào tiền của và để cho lý trí bị che mờ bởi lòng tham, người ta trở thành nô lệ cho tiền của, một chủ nhân ông độc ác.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta cần có thái độ dứt khoát với tiền của, biết hành xử và sống công chính trong việc sử dụng tiền của, để thăng tiến phẩm giá con người và chia sẻ với những anh chị em túng nghèo.

Lạy Chúa, đối diện với những khó khăn của cuộc sống, chúng con rất dễ bị cám dỗ buông mình vào hố thẳm của lòng tham. Khi đó, chúng con đánh mất niềm tin vào sự quan phòng của Chúa; chúng con quay lưng với tiếng nói của lương tâm ngay chính và trở nên mù lòa trước đau khổ của tha nhân. Xin giúp chúng con biết thanh thoát với tiền của, để trung thành phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.


Comments are closed.