Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 7,1-8.14-23

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước… Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.


Suy niệm

     Những giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa không chỉ gớm ghét thói giả hình, mà còn đòi buộc con người phải sống chân thật, loại trừ mọi ý nghĩ xấu xa. Bên cạnh đó, Người còn cho thấy đâu là sự thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực; đó là thái độ tôn kính bên ngoài phải tương hợp với tâm tình yêu thương bên trong.

    Lối sống chuộng hình thức dễ làm cho người ta trở nên giả hình, không chỉ trong đời thường mà cả trong các thực hành tôn giáo. Vì thế, các Kitô hữu được mời gọi trở nên con cái sự sáng, luôn sống thật lòng với Chúa, với chính mình và chân thành với tha nhân.

    Lạy Chúa Kitô, xin cho gia đình con biết tỏa sáng tình yêu Chúa bằng thái độ sống thành thật, mến Chúa và yêu người. Amen.


Comments are closed.