Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69

Tại hội đường Caphácnaum, Chúa Giêsu đã phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”… Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Chúa Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”


Suy niệm

     “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6, 67)

     “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”. Đó là xác quyết của Phêrô về quyết tâm đi theo Chúa. Hơn ai hết, ông ý thức rất rõ thân phận khốn cùng của bản thân nếu như lìa xa Thầy Chí Thánh. Lời xác quyết ấy cũng chính là xác tín thâm sâu của Giáo Hội vào Chúa Kitô.

    Gia đình Kitô giáo là “Hội Thánh tại gia”. Thế nên, mỗi chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Và hẳn nhiên, niềm tin ấy không thể tách rời cuộc sống thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô. Đó là sống yêu thương, hiệp nhất, phục vụ, tha thứ…

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để giải thoát chúng con khỏi bóng đêm của lầm lạc và tội lỗi. Xin cho gia đình chúng con, bằng đời sống yêu thương, phục vụ của mình, sẽ chiếu tỏa cho tha nhân tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.


Lễ Thánh Rôsa Lima

Rosa Lima là vị thánh nữ đầu tiên của Châu Mỹ . Cha mẹ thánh nữ người Tây Ban Nha, nhưng vì kinh tế khó khăn, gia đình gặp cảnh túng nghèo,nên cha mẹ thánh nữ phải bỏ quê cha đất tổ đến Pérou tại thủ đô Lima vào năm 1543 để kiếm kế sinh nhai ………xem tiếp


Comments are closed.