Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên – Ngày 16/11/2022

Lời Chúa: Lc 19, 11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”.

Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”.

Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

 


Suy niệm

SINH LỢI TỪ NÉN BẠC CHÚA TRAO

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng?” (Lc 19, 23).

Trong cuộc sống, chúng ta thấy những người biết kinh doanh luôn thành công và có nhiều tiền. Họ biết nắm bắt thời cơ để đầu tư “tiền sinh tiền” hoặc gửi ngân hàng để sinh lợi được nhiều tiền hơn. Người đời biết khôn ngoan, biết làm lợi cho chính mình. Vậy là Kitô hữu, chúng ta sinh lợi cho Nước Chúa như thế nào?

Trước khi lên Giêrusalem chịu cuộc thương khó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn mười nén bạc. Chúa Giêsu dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta, biết bắt chước những người tôi tớ tốt lành, biết sinh lợi và làm giàu Nước Chúa: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về” (Lc 19, 13). Chúa căn dặn các môn đệ phải biết sinh ích lợi từ chính những Lời Chúa dạy, nghĩa là đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Để trong thời gian chờ ngày Chúa trở lại, họ không được lười biếng nhưng hãy siêng năng như người đầy tớ tốt lành. Vì trong ngày Chúa đến, những người tôi tớ tốt lành sẽ được hưởng hạnh phúc bất diệt, còn những tôi tớ lười biếng sẽ bị phạt, bị đẩy vào nơi tăm tối đời đời. Cũng vậy, Chúa cũng đã trao cho chúng ta những nén bạc về phần xác và phần hồn, chúng ta hãy sinh lợi từ những nén bạc đó.

Là con người, Chúa trao cho chúng ta những nén bạc về phần xác là: thời gian, sức khỏe, tài khéo và các các phương tiện vật chất; chúng ta đã sử dụng những nén bạc đó để sinh lợi cho Nước Chúa hay chôn vùi ở trần gian? Như người tôi tớ sinh lợi được mười nén, chúng ta hãy dùng nén bạc Chúa trao để làm vinh danh Chúa, để phục vụ anh em và những người xung quanh. Là con Chúa, nén bạc Chúa trao về phần hồn là: Lời của Người, là những ân sủng, ơn đức tin mà chúng ta đón nhận; chúng ta đã sử dụng để tôn vinh danh Chúa, phục vụ tha nhân hay chôn giấu trong con người ích kỷ của mình? Chúa ban cho chúng ta Lời của Người không phải để chúng ta đem về “bọc khăn cất kỹ” (x. Lc 19, 20) mà để cho Lời Chúa biến đổi và nảy sinh hoa trái thánh thiện trong cuộc sống. Chúa ban cho chúng ta ơn đức tin không phải để chúng ta giấu kỹ cho mình, mà lan tỏa ơn đức tin đó đến cho mọi người xung quanh. Chính nhờ lòng trung thành bước đi theo Chúa, nhờ sự khiêm nhường phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Vào ngày Chúa trở lại trong vinh quang, Chúa sẽ ban phần thưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn dành cho những tôi tớ trung tín, vì đã sinh lợi cho Nước Trời.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã tín nhiệm giao cho con những nén bạc của Chúa. Xin cho con biết dùng ơn Chúa ban để sinh ích lợi cho bản thân và cho tha nhân. Amen.


Comments are closed.