Thứ Tư Tuần V Mùa Chay – Ngày 29/03/2023

Lời Chúa: Ga 8, 31-42

Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói”. Họ đáp: “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham”. Đức Giê-su nói: “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm”. Đức Giê-su bảo họ: “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG THIÊN SAI

Nếu các ông ở lại trong lời của Tôi, thì các ông thật là môn đệ Tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông (Ga 8, 31-32 ).

Trong cuộc sống, con người luôn khao khát và tìm kiếm sự tự do. Tuy nhiên, tự do không phải là sự thỏa mãn những sở thích hay ý riêng của bản thân. Tự do đích thực là ở lại trong Lời của Thiên Chúa. Chính Lời của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ của những đam mê, dục vọng, tội lỗi, cho chúng ta được sống trong ân sủng và bình an.

Nếu các ông ở lại trong lời của Tôi, thì các ông thật là môn đệ Tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông (Ga 8, 31-32). Chúa Giêsu đã tự mạc khải chính Ngài là Ngôi Lời, Đấng Thiên Sai đến để giải thoát nhân loại. Tuy nhiên, những người Do Thái vẫn cứng lòng và không tin Chúa Giêsu. Họ tự mãn cho mình là con cái của Tổ phụ Abraham và không cần ai phải giải thoát. Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do? (Ga 8, 33). Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ ra rằng, Ngài không có ý nói đến sự nô lệ tự nhiên, nhưng là sự nô lệ siêu nhiên, nô lệ bởi tội lỗi. Thật, Tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội (Ga 8, 34). Sự nô lệ siêu nhiên, nô lệ bởi tội lỗi là vô cùng nguy hiểm. Nó trói buộc linh hồn chúng ta vào con đường của ma quỷ, làm chúng ta mất đi ơn nghĩa với Chúa và không được dự phần vào sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo: Kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi (Ga 8, 35).

Chỉ khi ở trong Lời của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự được tự do. Ở trong Lời của Thiên Chúa diễn tả sự từ bỏ dứt khoát nô lệ cho tội, chọn liên kết, gắn bó cuộc đời mình cách mật thiết với Thiên Chúa qua Lời của Ngài. Những người Do Thái đã không ở trong Lời của Thiên Chúa. Vì vậy, dù nhận mình là con cái Tổ phụ Abraham nhưng họ không nhận biết Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng sống đã đến để giải thoát họ. Trong khi Tổ phụ Abraham luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, thì những người Do Thái thời bấy giờ lại đòi giết Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa (Ga 8, 39-40).

Lời Chúa hôm nay là bài học sâu sắc cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhiều người chúng ta vẫn tự xưng mình là con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, có thể chúng ta vẫn còn đang nô lệ cho những đam mê, dục vọng và tội lỗi. Để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa và không đi lại vết xe đổ của những người Do Thái tìm giết Chúa Giêsu xưa kia, chúng ta hãy ý thức sống tự do nhờ ân sủng Thiên Chúa, để cho Lời Chúa thấm nhập trong tâm hồn và trở nên những khí cụ sống động của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Xin cho chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. Nhờ đó, chúng ta được giải thoát khỏi xích xiềng tội lỗi và xứng đáng là môn đệ của Thầy Giêsu chí thánh.


Comments are closed.